Saturday, December 20, 2008

പരീക്ഷിത്തിന്റെ രാജ്യഭാരം

നിര്‍മ്മലനിന്ദ്രാത്മജനന്ദനാത്മജന്‍ പിന്നെ-
ധര്‍മ്മേണ ഭൂമണ്ഡലം രക്ഷിച്ചുവാഴുംകാലം
ദിഗ്ജയത്തെച്ചെയ്‌വതിനായ്ക്കൊണ്ടുസിംഹധ്വജ-
യുക്തമാം മഹാരഥത്തിന്മേലേനടക്കുമ്പോള്‍
സത്തുക്കള്‍ നാനാദിശിനിന്നു ശ്രീകൃഷ്ണോദന്ത-
മിശ്രമായിരിപ്പോരു പാണ്ഡവചരിതങ്ങള്‍
സന്തതം പാടീടുന്നതന്തരാ കേട്ടുകേട്ടു
സന്തോഷിച്ചനുഗ്രഹം ചെയ്തുചെയ്തവനീശന്‍
സഞ്ചരിച്ചീടുംനേരം പൂര്‍വവാഹിനിയായോ-
രഞ്ചിതസരസ്വതിതന്നുടെ തീരത്തിങ്കല്‍
ചെന്നുനിന്നളവുതന്‍ മുന്നിലാമ്മാറങ്ങു കാ-
ലൊന്നായ് നിന്നൊരു പശുവോടു ഗോവൃഷോത്തമന്‍
ചോദിച്ചാന്‍ പലപലദുഃഖകാരണം പ്രതി-
പാദിച്ചാന്‍; ഭവാന്‍ ചൊന്നതൊക്കെയുണ്ടിപ്പോളെന്റെ
ശോകത്തിന്‍ മൂലമതിനോര്‍ത്തോളമകതാരില്‍
ശ്രീകൃഷ്ണവിയോഗത്തെസ്സഹിച്ചുകൂടാ‍യെന്നു
ഖേദിച്ചീവണ്ണം പറഞ്ഞീടിന പശുവിനെ-
ബ്ബാധിപ്പാനടുത്തൊരു ശൂദ്രാധിപതിയേയും
ഭൂപതിപ്രവരന്‍ കണ്ടതിനുനേരേചെന്നു
ചാപത്തെക്കുലച്ചു ചൊന്നാന്‍ “നീ നിന്‍ വേഷം കണാല്‍
രാജത്വം തോന്നും കര്‍മ്മാരംഭം കണ്ടോളം മനോ-
വ്യാജത്വംചേര്‍ന്ന ഹീനജാതിത്വത്തെയും തോന്നും
ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍ജുനന്മാരാം ദിവ്യന്മാര്‍ നിത്യം സര്‍വ-
ശോകത്യാഗാര്‍ഥം രക്ഷിച്ചീടിനരാജ്യത്തിങ്കല്‍
ഞാനിപ്പോളോരുനാഥന്‍ ബാലനെന്നിരിക്കിലും
മാനിച്ചീവണ്ണം സാധുദ്വേഷത്തിനൊരുമ്പെട്ട
നിന്നെക്കൊന്നധര്‍മ്മത്തെനീക്കുവാന്‍ മതി”യെന്നു
ചൊന്നവന്‍ പിന്നെപ്പശുമിഥുനത്തോടുചൊന്നാന്‍:
“നിങ്ങളാരിരുവരുമെന്തിനായിവനിങ്ങു
വന്നുടനുപദ്രവിച്ചീടുവാന്‍ തുടങ്ങുന്നു?
ചൊന്നാലും പരമാര്‍ത്ഥമെന്നോടുമടിയാതെ
ദുര്‍മ്മദംചെയ്‌വാനൊരുമ്പെട്ടുവന്നടുത്തവന്‍
ദേവേന്ദ്രന്‍ ത്രിഭുവനാധീശനെന്നിരിക്കിലും
തോള്‍വളയോടുംകൂടെ ഛേദിപ്പന്‍ കര‍ങ്ങള്‍ ഞാന്‍”
കേവലമേവം നരേന്ദ്രോത്തമന്‍ ചൊല്ലീടുന്ന
‘ഗോവുകള്‍കേട്ടുഗോവൃഷോത്തമന്‍ ചൊന്നാനപ്പോള്‍
“എന്തെടോ! ചൊല്ലീടുന്നതോരോരോ ജനങ്ങളാ-
ലെന്തെല്ലാമധര്‍മ്മങ്ങളുണ്ടിപ്പോള്‍ ചെയ്തീടുന്നു?
സന്താപനിമിത്തങ്ങളെന്തവയെല്ലാം വേറെ
സന്തതം ചൊല്ലീടുന്നതേറിയഗുണങ്ങള-
ക്കുന്തീനന്ദനന്മാര്‍ക്കുള്ളഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം
ചിന്തിച്ചവണ്ണം ലഭിച്ചുതാന്‍ പിരിയാതെ
ബന്ധുവായിരുന്നൊരുമാധവഭക്തന്മാര്‍ക്കു
സന്തതിയായുണ്ടായ നിന്നുടെ വചനങ്ങള്‍,
യോഗ്യമീവണ്ണംചൊന്നതെത്രയുമുചിതസ-
ന്മാര്‍ഗ്ഗസമ്മതമിദമെന്നെല്ലാം പ്രശംസിക്കും.”
‘ഭാസ്കരാത്മജന്‍ വചോമാര്‍ഗ സമ്മാനംകേട്ടു
കാല്‍ക്ഷണംവിചാര്യ ഭൂപാലകന്‍ ചൊല്ലീടിനാന്‍:
“ഞാനഹോ ഭവന്മാരെയറിഞ്ഞേന്‍ ദുഃഖത്തിനും
മാനസേനിമിത്തമെന്തെന്നതുമിവനേകന്‍
പാദജന്‍ ദോഷത്തിനുവന്നടുത്തവനെയും
ഖേദങ്ങളൊഴിച്ചിനി രക്ഷിപ്പ”യെന്നീവണ്ണം
വാളെടുത്തടുത്തതുകണ്ടതി ഭീത്യാവീണു
ചീളെന്നുനമസ്കരിച്ചീടിനാന്‍ ശൂദ്രന്‍ താനും
അഞജലിഹസ്തത്തോടെ നിന്നതുകണ്ടുപുന-
രംഞ്ജസാ നരവരന്‍ മന്ദഹാസാനന്തരം
ചൊല്ലിനാന്‍ “ധനഞ്ജയന്‍ തന്നുടെ യശസ്സുകൊ-
ണ്ടെല്ലാലോകവും പരിപാലിക്കും മമാധീനേ,
നീയൊരുവിരോധിയുണ്ടാകയാലുപദ്രവ-
മായ്ത്തീര്‍ന്നു ശരണം പ്രാപിക്കയാല്‍ കൊല്ലുന്നീല;
പോകണം മമ വിഷയത്തിങ്കല്‍ നിന്നുപുറ-
ത്താകണ” മെന്നിങ്ങനെകേട്ടൊരു ശൂദ്രന്‍ താനും
ശോകം പൂണ്ടുരചെയ്താന്‍: “സാര്‍വ്വഭൌമനാം ഭവാ-
നാകെയിങ്ങടക്കിവാണീടുന്നു ഭൂമണ്ഡലം
പോയാലില്ലൊരേടത്തും വസിപ്പാനെനിക്കു നിര്‍-
മ്മായമായ് മമസ്ഥാനം കല്‍പ്പിക്ക ദയാനിധേ!
ഇത്തരമര്‍ത്ഥിച്ചൊരു കലിതന്‍ നിവാസത്തി-
നുത്തമനൃപങ്കല്പിച്ചീടിനാന്‍ തല്‍ സ്ഥാനങ്ങള്‍:-
“സന്തതം ചൂതുപൊരുന്നേടത്തും സുരാപാന്‍-
മന്തമെന്നിയേചെയ്തിടുന്നവങ്കലും പിന്നെ
പന്തൊക്കും മുലമാര്‍പൂത്തുള്ളവരിലും രുക്മ-
പംക്തികള്‍തോറും സര്‍വഹിംസാകാരകങ്കലും”
ചെന്നുടനഞ്ചിടത്തുമിരിപ്പാന്‍ നിയോഗിച്ചു
മന്നവന്‍ കലിതന്നെ മറ്റുള്ളേടങ്ങള്‍ തോറും-
നിന്നുടനാട്ടിക്കളഞ്ഞന്വഹമഥ ധര്‍മ്മം-
തന്നുടെപാദങ്ങളെസ്സന്ധിപ്പിച്ചവനിയെ
നന്നായാശ്വസിപ്പിച്ചുരക്ഷിച്ചു പലകാലം
ചെന്നളവൊടുക്കം ശ്രീശുകനെഗ്ഗുരുവാക്കി
ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും ഗ്രഹിച്ചമ്മുനീന്ദ്രനാല്‍ ചെമ്മേ
നിര്‍മ്മലാനന്ദം പൂണ്ടു ഭഗവല്‍കഥകളും
സംഗാദിദോഷങ്ങളെത്തീര്‍ത്തുതീര്‍ത്തുടന്‍ കേട്ടു
ഗംഗാതീരത്തിങ്കേന്നു ദേഹത്യാഗവും ചെയ്താന്‍.

സംഗ്രഹം

No comments: