Wednesday, December 10, 2008

വേദവ്യാസനു നാരദന്‍ ചെയ്ത ഭാഗവതോപദേശം

ഇങ്ങനെ കേട്ടനേരം ശൌനകമഹാമുനി
മംഗലനായസൂതന്‍ തന്നോടു ചോദ്യം ചെയ്തു:-
‘ഏതൊരു കാലത്തിങ്കലാരുടെനിയോഗത്താ-
ലേതൊരു ദേശത്തുനിന്നെന്തൊരുനിമിത്തമായ്
ബാദരായണന്‍ മുനി ചമച്ചു ഭാഗവതം?
ഏതുമൊന്നിലുമൊരുകാംക്ഷയില്ലാത്ത ശുകന്‍
ആദരാലതു പഠിച്ചീടുവാനെന്തുമൂലം?
എന്തിനു പരീക്ഷിത്തു ദീക്ഷിച്ചിതനശനം?
ബന്ധമെന്തവനു ശ്രീശുകനെ കണ്ടെത്തുവാന്‍?
തങ്ങളിലുണ്ടായൊരു സംവാദനിമിത്തവു-
മെങ്ങനെയെന്നു നമ്മോടൊക്കവേ പറയണം.’
എങ്കിലോ കേള്‍പ്പിന്‍ മുന്നം ദ്വാപരയുഗത്തിങ്കല്‍
പങ്കചവിലോചനനാകിയ നാരായണന്‍
ശ്രീപരാശര‍സുതനായവതരിച്ചിതു
താപസനായിസ്സത്യവതിയാം നാരിതന്നില്‍
ലോകാനുഗ്രഹപരനായ വേദവ്യാസന്‍
വേഗേന സരസ്വതീതീരത്തെ പ്രാപിച്ചുടന്‍
ധ്യാനതല്പരനായിട്ടുള്ളിലെക്കണ്ണുകൊണ്ടു
മാനസമുറപ്പിച്ചു നോക്കിയ നേരത്തിങ്കല്‍
വന്നിതു കലിയുഗമെന്നതുകാണായ വന്നു.
മുന്നേതില്‍ക്കുറയുന്ന ധര്‍മ്മവും കാണായ്‌വന്നു,
കാലദോഷത്താല്‍ കുറഞ്ഞീടുന്ന ധര്‍മ്മത്തിന്റെ
പാലനം ചെയ്‌വാനായിട്ടക്കാലം മുനിവരന്‍
നാലായിപ്പകുത്തുവേദത്തെയതുപിന്നെ
നാല്വര്‍ക്കും പഠിപ്പിച്ചു വെവ്വേറെയോരോന്നെല്ലാം
വേദത്തിന്‍ പൊരുള്‍ വെളിച്ചത്തുകാട്ടീടുവാനാ-
യാദരാല്‍ പുരാണങ്ങള്‍ ചമച്ചു പഠിപ്പിച്ചു.
ലോകാനുഗ്രഹാര്‍ത്ഥമായിങ്ങനെ ചെല്ലും കാലം
വ്യാകുലം തീര്‍ന്നു ബുദ്ധിനന്നായിത്തെളിഞ്ഞീല.
എന്തൊരു കുറവെനിക്കിങ്ങനെ വന്നീടുവാന്‍
ചിന്തിച്ചാലൊരുമൂലമെന്നെല്ലാം പലതരം
ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ചിരുന്നീടിനകാലത്തിങ്കല്‍
അന്തരാകാണായ് വന്നു നാരദമുനിയേയും.
അന്തികേ കാണായ് വന്ന നാരദമുനീന്ദ്രനെ
സന്തോഷം വളര്‍ന്നൊരു വേദവ്യാസനുമേറ്റം
ഭക്തിപൂണ്ടെഴുന്നേറ്റുവന്ദിച്ചു നമസ്കരി-
ച്ചര്‍ഗ്ഘ്യ പാദ്യാദികളാലര്‍പ്പിച്ചു പൂജിച്ചപ്പോള്‍
സല് ക്കാരകുശല പ്രശ്നാദികള്‍ കഴിച്ചുടന്‍
മുഖ്യനാം വേദമുനി നാരദനരുള്‍ ചെയ്തു:-
വിഖ്യാതഗുണാബുധേ, കേള്‍ക്കണമിതു ഭവാ-
നുള്‍ക്കാമ്പിലുണര്‍വേറ്റമുണ്ടല്ലോ നിനക്കെന്നാല്‍
ഋഗ്യജുസ്സാ മ്നായ ഭാഗാദികള്‍ ജഗത് ത്രയ
ഭദ്രസാധനം സര്‍വ്വലോകസമ്മതം നൂനം.
വിസ്മയോദിതം ഭഗവദ്യശസ്സഹിതമായ്
തത്സമര്‍പ്പണം ചെയ്കിലെത്രയുമത്യുത്തമം
ഭഗവദ്യശോയുതമല്ലായും പ്രബന്ധങ്ങള്‍
സുഖമേ ശോഭിക്കയില്ലെന്നു കേട്ടിരിക്കുന്നു;
കവിനായകനായ നിന്മനോമാലിന്യവും
ഇവിടെ നീങ്ങീടാനായ്‌വാനതു കാരണം തന്നെ
സര്‍വ്വലോകാനുഗ്രഹകരസാധനം തവ
സര്‍വലോകേശനായഭഗവദ്യശസ്സോടു
സര്‍വൈകസമ്മതമായുള്ളൊരുപുരാണം നീ
ചമയ്ക്ക വേണമിനിയെന്നാല്‍ നിന്മനസ്സപ്പോള്‍
രമിക്കും പരമാത്മാവോടു ചേര്‍ന്നനുദിനം.
ക്രമത്താലാത്മാവിങ്കലഖിലകര്‍മ്മങ്ങളും
സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോളുദിക്കുമാത്മജ്ഞാനം
ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നേരം മാനസമലിനങ്ങള്‍
താനേപോയകന്നീടുമില്ല സംശയമേതും.
ഞാനൊരു ശൂദ്രന്‍ പണ്ടു ഭൂദേവകുലാജ്ഞയാ
മാനസഭക്ത്യാ സന്യാസികളെപ്പൂജിക്കയാല്‍
കാരുണ്യം വളര്‍ന്നനുഗ്രഹിച്ചാരവരതു
കാരണമാത്മജ്ഞാനതല്പരനായോരെന്റെ
മാതാവുമരിച്ചതു ദൈവാനുഗ്രഹമെന്നോര്‍-
ത്തേതുമേ മനസ്താപമതിങ്കലുണ്ടാകാതെ
കേവലം ശേഷക്രിയചെയ്തുടന്‍ പുറപ്പെട്ടു
ഭാവനാവശാല്‍ സര്‍വം ത്യജിച്ചു ജിതേന്ദ്രിയ
ഭഗവദ്ധ്യാനത്തോടുകൂടവേ വനം പുക്കു
ഭഗവതുപാസനാരതനായ് വാഴും കാലം
ധ്യാനവിസ് ഫുരിതനാമീശ്വരഗുണരൂപം
കാണാഞ്ഞു പരിഭ്രമിച്ചീടിനോരെനിക്കൊരു
വാണിചെഞ്ചെമ്മെ കേള്‍ക്കായ് വന്നിതു നിനക്കെന്നെ-
ക്കാണണമെങ്കിലവകാശമില്ലിജ്ജന്മത്തില്‍;
താനേവന്നെത്തും മേലിലെന്നതുകേട്ടനേരം
ആനന്ദസമുദ്രത്തില്‍ വീണുടന്‍ മുഴുകി ഞാന്‍
മാനസഭക്ത്യാ ഭഗവദ്യശസ്സുകളേയും
ഗാനം ചെയ്തെങ്ങും നടന്നായുശ്ശേഷത്താലുള്ള
കാലങ്ങള്‍ കഴിച്ചേഴാം ബ്രഹ്മാനന്ദനനിപ്പോള്‍
കാലാത്മാകാലംകൊണ്ടു സര്‍വ്വവും സാധിപ്പിക്കും
എന്നെല്ലാം ഭഗവന്മാഹാത്മ്യങ്ങളരുള്‍ ചെയ്തു
പിന്നെയങ്ങുടനാത്മജ്ഞാനോപദേശത്തെയും
നിര്‍ണ്ണയാത്മകപ്രതിബിംബപാദാഗ്രദ്വന്ദ്വ-
മണ്ഡലം തന്നില്‍ കാട്ടിക്കൊടുത്തു തെളിവോടെ
സന്ദേഹമൊഴിച്ചുറപ്പിച്ചെഴുന്നള്ളീടിനാന്‍
വന്ദ്യനാം ദേവമുനിനാരദനതുകാലം.
പിന്നെയും സരസ്വതിതന്നുടെ തീരത്തിങ്കല്‍
പര്‍ണ്ണശാലയില്‍ തത്രവസിച്ചു വേദവ്യാസന്‍
ബ്രഹ്മോപാസനംകൊണ്ടു ശുദ്ധമായ് ചമഞ്ഞൊരു
നിര്‍മ്മലാത്മനാ പരമേശ്വരതത്ത്വത്തെയും
മായാകാരണമായ സംസാരബന്ധത്തെയും
മായാസംബന്ധം തീര്‍പ്പാനുള്ള സാധനങ്ങളില്‍
ഭക്തിയോഗത്തെയും കണ്ടുള്‍ക്കാമ്പിലുറപ്പിച്ചു
മുക്തി സന്മാര്‍ഗ്ഗപ്രതിപാദൈകകരണീയം
ശ്രീഭാഗവതം ചമച്ചീടിനാനതിഭക്ത്യാ
ശ്രീശുകന്‍ പഠിച്ചതു വിസ്തരിക്കയും ചെയ്തു
സൂതനാലുദിതമായിങ്ങനെ കേള്‍ക്കായപ്പോള്‍
പ്രീതനായ് മഹാമുനി ശൌനകന്‍ ചോദ്യം ചെയ്താന്‍.

സംഗ്രഹം