Monday, May 4, 2009

ധ്രുവന്റെ സന്തതി ചരിത്രം

ചിത്തം തെളിഞ്ഞന്നുമൈത്രേയവാക്കുകേ-
ട്ടത്യാദരാലുടനപ്രചേതാക്കളെ
സത്യം ഗ്രഹീതുമപേക്ഷിച്ചളവുട-
നുത്തരം ക്ഷത്താവിനോടരുള്‍‌ ചെയ്യുന്നു:-
തദ് ധ്രുവന്‍ തന്‍ കുലത്തിങ്കലുള്ളോര്‍ ചില-
രത്രേ പുനരപ്രചേതാക്കളായതും
പുത്രന്‍ ധ്രുവന്നുല്‍ക്കലനവന്‍‌ തന്‍‌ പിതാ
മുക്തനായ് പോയൊരനന്തരം താന്‍ തഥാ
പൃഥ്വീപരിപാലനത്തിന്നഭിരുചി
ചിത്തേ പെരികയുണ്ടായീല ശാന്തനായ്
നിത്യം പരബ്രഹ്മതല്പരനായാത്മ-
തത്ത്വാര്‍ത്ഥവിജ്ഞാനിയായ് ചമഞ്ഞീടിനാന്‍‌
തത്പ്രഭാവം കണ്ടു ഭൂപരിപാലന-
ശില്പമൊഴിഞ്ഞരാജത്വം ഭവിക്കയാല്‍‌
സത്വരം തല്‍‌പ്രജാവര്‍ഗ്ഗമൊരുമിച്ചു
ചിത്രചരിത്രവാനാം ധ്രുവപുത്രനെ
വത്സനാം വത്സനെ വാഴിച്ചിതങ്ങവന്‍‌
പുത്രനാകുന്നതു പുഷ്പാര്‍ണ്ണനെന്നവന്‍‌
പുഷ്പാര്‍ണ്ണ പത്നിയാകും പ്രഭപെട്ടത-
ങ്ങപ്രാതരുംബത മദ്ധ്യന്ദിനാസ്തനും
പെറ്റുടന്‍‌ ദോഷം, തനൂജന്മാരെന്നതില്‍‌
വ്യഷ്ടനാകുന്നവന്‍‌ വാണാനനന്തരം
വ്യുഷ്ടജന്‍‌ സര്‍‌വതേജസ്സു ചക്ഷുസ്സജന്‍‌
തത്പുത്രനാം മനു തത് പുത്രനുന്മുകന്‍,
തത്പുത്രനംഗനാകുന്നവന്‍‌ താന്‍‌മുദാ
വിശ്വംഭരാപരിപാലനതല്പര-
നശ്വമേധക്രിയയാ യജിക്കും വിധൌ
നിര്‍ജ്ജരന്മാര്‍‌ ഹവിര്‍‌ഭാഗത്തിനായിങ്ങു-
നിര്‍‌ഗ്ഗമിച്ചീലയെന്നതൃത്വിക്കുകള്‍‌ ചൊന്നാര്‍‌.
തല്‍‌ക്കാരണമറിവാന്‍‌ സദസ്യന്മാരോ-
ടക്കാലമങ്ങവന്‍‌ ചോദിച്ചതിന്നവര്‍‌
ചൊന്നാര്‍‌, “നിനക്കപത്യം ഭവിക്കായ്കകൊ
ണ്ടിങ്ങു വരാഞ്ഞു ഹവിര്‍‌ഭാഗഭോജികള്‍‌.
എന്നാലുടന്‍‌ ജഗന്നായകാജ്ഞാവശാല്‍‌
ഇന്നു നിനക്കപത്യം ഭവിച്ചീടിനാല്‍‌
ഉള്ളകാലം കൊണ്ടു ദേവകള്‍ വന്നുടന്‍‌
കൊള്ളും ഹവിര്‍‌ഭാഗ” മെന്നു സസസ്യന്മാര്‍‌
ചൊല്ലിയതാഹന്ത! കേട്ടു നൃപോത്തമന്‍
നല്ലൊരു പുത്രകാമേഷ്ടി തുടങ്ങിനാന്‍.
തത്ര കശ്ചിദ്ദിവ്യപൂരുഷനപ്പൊഴു-
തുത്ഥായ കുണ്ഡത്തില്‍ നിന്നവന്തന്നുടെ
ഹസ്തേ പരിപൂര്‍ണ്ണപൊന്‍‌പാത്രപായസ-
മത്യാദരേണ ഹോതാവു കൈക്കൊണ്ടുടന്‍‌
പൃഥ്വീശനങ്ങു കൊടുത്തിതു ഭൂപതി-
സത്തമന്‍‌ വാങ്ങി; ഹര്‍‌ഷാതിശയാത്മനാ
സത്വരം ചെമ്മേയതിന്നു സുനീഥയാം
പത്നിക്കു നല്‍‌കിയതങ്ങവളും തഥാ
വാങ്ങിപ്പരിചോടശിച്ചു ഭര്‍ത്താവിനെ-
ത്താങ്ങിപ്പുണര്‍‌ന്നു ലഭിച്ചിതു ഗര്‍‌ഭവും,
വേനനെന്നിങ്ങനെ പേരായിരിപ്പൊരു
സൂനുതന്നയവള്‍‌ പെറ്റുളനാ, യവന്‍‌
മൃത്യുവിന്‍‌ ദൌഹിത്രനാകയാലും, തനി-
യ്ക്കുല്‍‌ ഭവമാംഹവിസ്സേറ്റമശുദ്ധമായ്
വര്‍‌ത്തിക്കയാലുമധാര്‍‌മ്മികനായ്ച്ചമ-
ഞ്ഞെത്രയും കശ്മലനായാല്‍‌ ചെറിയന്നേ.
പുത്രനെ ശ്ശിക്ഷിച്ചനേകം പ്രകാരത്തി-
ലത്യന്തമേറ്റം പണിപ്പെട്ടിതംഗനും
തച്ഛക്ഷയാലവനേയും വഴിവരാ-
ഞ്ഞച്ഛനും ദുഃഖിതനായാനനുദിനം.
പുത്രന്‍‌ വശമല്ലയായ്കയാലെന്തിനി-
ങ്ങര്‍‌ത്ഥരാജ്യാദികളെന്നവൈരാഗ്യവും
ചിത്തേ വളര്‍‌ന്നുമുഴുത്തനിശം നിജ-
യത്നമശേഷമൊഴിച്ചു ഭൂപാലകന്‍‌
രാത്രിയില്‍‌ രാജ്യവും ത്യക്ത്വാപി മാനസേ
ചീര്‍‌‌ത്തഴല്‍‌‌ തീര്‍‌‌ത്തു പുറപ്പെട്ടുപോയവന്‍‌‌
തീര്‍‌‌ത്ഥങ്ങളാടിയാടിത്തിരുനാമവും
കീര്‍‌ത്തനം ചെയ്തു ഗതിലഭിച്ചീടിനാന്‍‌.
രാജ്യനിവാസികളെന്തിനി നല്ലതെ-
ന്നോര്‍‌ത്തു മുഴുത്തു കല്പിച്ച്യൃഷി വര്‍‌ഗ്ഗവും
ത്യാജ്യമല്ലെന്നതുറച്ചവര്‍‌ വേനനെ
രാജ്യാധിപത്യാര്‍‌ത്ഥമായ്ക്കൊണ്ടിരുത്തീടിനാര്‍‌.
ദുര്‍വൃത്തനാകിയ വേനനുമിങ്ങനെ
സര്‍‌വാര്‍‌ത്ഥമെല്ലാം തനിക്കായ് ചമഞ്ഞപ്പോള്‍‌
നിര്‍‌മ്മരിയാദങ്ങള്‍‌ ചെയ്തഹോ! ഭൂമിയില്‍‌
ധര്‍‌മ്മമാര്‍‌ഗ്ഗങ്ങളെല്ലാമൊഴിച്ചീടിനാന്‍‌.
ദുഷ്ടരായുള്ളവരെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു
ദുഷ്ടത വേനങ്കലാക്കിയൊളിച്ചപ്പോള്‍‌
ശിഷ്ടരാം സാധുക്കള്‍‌ തമ്മെയുപദ്രവി-
ച്ചൊട്ടും പൊറുതിയില്ലാതെ കണ്ടാക്കിനാന്‍‌.
നിത്യം ജഗത്തിങ്കല്‍‌ നാഥനാകുന്നതി-
പൃഥ്വീശനായ ഞാനെന്നു നിനച്ചവന്‍‌
കഷ്ടം ജഗത്തിങ്കലീശ്വരനായതും
ദുഷ്ടനായുള്ള ഞാനെന്നുറച്ചീടിനാന്‍‌,
എന്നെയല്ലാതെ മറ്റാരേയും കണ്ടിനി
വന്ദിച്ചു പൂജിക്കരുതൊരു ഭൂതരും
ഞാനൊഴിഞ്ഞില്ലൊരു നാഥനുലകിതില്‍‌
നൂനമെന്നെഭജിക്കേണമെല്ലാവരും.
നാരായണനെയുമീശാനനെയുമ-
ങ്ങാരും വണങ്ങരുതെന്തവരാല്‍‌ഫലം?
നാമം ജപിപ്പതെന്റേതൊഴിഞ്ഞൊരുമി-
പ്പാര്‍‌മേലരുതിനിയെന്നേവമാദിയാം
നീതി നടത്തുകയാലധികം സഹി-
യാതെ വലഞ്ഞുഴന്നീടിനാരേവരും.
വാനവരും മുനിമാരുമതുകണ്ടു
ദീനതപൂണ്ടു ധര്‍‌മ്മത്തെ നടത്തുവാന്‍‌
കൂടിനിരൂപിച്ചു വേനനെച്ചെന്നുക-
ണ്ടാടലൊഴിഞ്ഞു സമാദ്യുപായങ്ങളാല്‍‌
നാനാവിധം ധര്‍‌മ്മനീതികള്‍‌ ചൊന്നത-
ജ്ഞാനി താനാദരിച്ചീല ചെറ്റേതുമേ.
കോപം മുഴുത്തൃഷിമാര്‍‌ മഹാപാപിയെ-
ത്താപേന ഹുങ്കാരം കൊണ്ടു വധം ചെയ്താര്‍‌.
പോയാര്‍‌ പുനരവരാശ്രമന്തോറുമ-
ങ്ങായതലോചനനയായ സുനീഥയും
മാരിതനായവന്തന്നെ വിദ്യാബലാല്‍‌
ധീരതയാ ബത! കാത്തുകൊണ്ടീടിനാള്‍‌.

No comments: