Thursday, June 4, 2009

പ്രചേതാക്കളുടെ ശേഷം കഥ

നാരദന്‍ താന്മറഞ്ഞാന്‍ പ്രചേതാക്കളും
പാരാവരേ മുഴുകിക്കിടന്നന്വഹം
രുദ്രഗീതപ്രയോഗത്താല്‍ സ്തുതിച്ചു തല്‍-
ഭക്തി കണ്ടപ്പതിനായിരം സംവത്സരാല്‍
പ്രത്യക്ഷനായഖിലേശ്വരനങ്ങവര്‍-
ക്കൊത്തവരങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തീടിനാന്‍.
നിത്യമുക്ഷഃകാലമപ്രചേതാക്കളെ
സ്മൃത്വാ വസിപ്പവര്‍ക്കത്തലൊഴിഞ്ഞുടന്‍
ലോകാനുകാരവും സൌഭാഗ്യവും വന്നു
ലോകപ്രസിദ്ധരായ് വന്നുകൂടും ദൃഢം;
രുദ്ര ഗീതസ്തുതി ചെയ്‌വവര്‍ക്കും പുന-
രത്രൈവതല്‍ഫലമെത്തുമസംശയം.
പിന്നെയങ്ങപ്രചേതാക്കള്‍ക്കു കീര്‍ത്തിയും
ധന്യനായേറ്റം പ്രസിദ്ധനാം പുത്രനും
ചെമ്മേ ലഭിച്ചു സുഖമായ് വരികെന്നു
സമ്മോദപൂര്‍വം വരം കൊടുത്തു പരം;
കണ്ഡുമഹാമുനിതന്നുടെ പുത്രിയെ-
ച്ചെന്നുടന്‍ വേട്ടുകൊള്‍കെന്നുമരുള്‍ ചെയ്താന്‍
തന്വീമണിയാം തരുണിയും പുത്രനും
വന്നാലതിങ്കല്‍ ബന്ധം ഭവിയാതൊരു
ഭക്തിയുമുണ്ടായ് വരികെന്നനുഗ്രഹി-
ച്ചഗ്രേഭഗവാന്‍ മറഞ്ഞരുളീടിനാന്‍.
തത്രഭഗവല്‍ സ്തുതി ചെയ്തു ഭക്തിപൂ-
ണ്ടുത്തമന്മാരാം പ്രചേതാക്കളഞ്ജസാ
തത്സമയേ ബഹുസ്ഥാവരൌഘങ്ങളാല്‍
മൂടിക്കിടന്നൊരു ഭൂമിയെക്കാണ്‍കയാ-
ലൂടേ വളര്‍ന്ന കോപാലവര്‍തല്‍ക്ഷണേ
പാവകവായുക്കളെസ്സൃജിച്ചാശുതല്‍-
സ്താവരൌഘം ദഹിക്കെത്തുടങ്ങും വിധൌ,
കേവലം ബ്രഹ്മാവെഴുന്നല്ലിനിന്നവര്‍-
ക്കാവിരാനന്ദം വളര്‍ത്തരുളിചെയ്തു,
രോക്ഷമടക്കിയപോതഹോ വെന്തുടന്‍
ശേഷിച്ചു നിന്നുള്ള പാദപജാലങ്ങള്‍
കണ്ഡുവിന്‍ പോക്കെന്നു പ്രമ്ലോചയില്‍ ജനി-
ച്ചന്നവളാല്‍ക്കളയപ്പെട്ടുളവായ
മാരിഷയാകിയ കന്യകതന്നെയും
സാരസ സംഭവന്‍ തന്‍ നിയോഗത്തിനാല്‍
വേട്ടവള്‍ ചാക്ഷുഷമായ മന്വന്തരേ
വാട്ടമൊഴിഞ്ഞെഴും സൃഷ്ടാവതാകിയ
ദക്ഷനേയും ജനിപ്പിച്ചവന്‍ തന്നുടെ
ശിഷോചിതോപനയനാദിസര്‍വവും
തല്‍ ക്രിയാമാര്‍ഗ്ഗക്രമങ്ങളെച്ചെയ്തുടന്‍
തല്‍ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സാധിച്ചവര്‍കളും;
പിന്നെപ്രജാസര്‍ഗ്ഗത്തിങ്കലദ്ദക്ഷനെ-
ത്തന്നെ നിയോഗിച്ചു തങ്ങള്‍ നിവൃത്തരായ്
പോയ് പടിഞ്ഞാറെസ്സമുദ്രതീരം പുക്കു
വായ്പെഴും ബ്രഹ്മസത്രത്തെ ദീക്ഷിച്ചവര്‍
ബ്രഹ്മത്തേയും വിവേകിച്ചിരിക്കും വിധൌ,
നിര്‍മ്മലനാകിയ നാരദമാമുനി
തത്സഭാമദ്ധ്യം പ്രവേശിച്ചി, തമ്മുനി-
സത്തമനെക്കണ്ടു വന്ദിച്ചു പൂജിച്ചു
ഭക്ത്യാ പരബ്രഹ്മതത്ത്വം വിചാരിപ്പാന്‍,
അക്കാലമാഹന്ത! നാരദമാമുനി
തത്ത്വജ്ഞാനത്തേയും തത്സാധനമായ
ഭക്തിമാര്‍ഗ്ഗത്തെയുമങ്ങതിശനാശ്രയ-
കര്‍ത്താ ഭഗവന്മാഹാത്മ്യവിശേഷവു-
മര്‍ത്ഥ പ്രകരണമാം കഥാസംഗവും
ആത്മജ്ഞാനാര്‍ത്ഥതത്ത്വോപദേശത്തെയും
തീര്‍ത്തരുള്‍ ചെയ്തുപദ്ശിച്ചരുളിനാന്‍.
വാസ്തവമേവം വിദുരമൈത്രേയസം-
വാദപ്രവാദങ്ങളെച്ചതുര്‍ത്ഥത്തിനാല്‍
പാരം ചുരുക്കമായൊട്ടൊട്ടു ചൊല്ലിയ-
ങ്ങാരൂഢമോദമടങ്ങി കിളിപ്പൈതല്‍.

ഇതി ശ്രീമഹാഭാഗവതേ
ചതുര്‍ത്ഥസ്കന്ധം സമാപ്തം

കഥ ചുരുക്കത്തിൽ...

No comments: