Tuesday, June 30, 2009

ഭൂഗുണിതം

എങ്കിലോ ഭൂമണ്ഡല സംസ്ഥാനം നടേ ചൊല്ലാം;
മംഗലം വരേണമേ! ദൈവമേ! നാരായണ!
ഭൂമിയില്‍ മദ്ധ്യസ്ഥമായിരുന്ന ജംബുദ്വീപം
ഭൂമിപാലക! സമവൃത്തമായുള്ളൂ കേള്‍ നീ
വിസ്താരം നൂറായിരം യോജനയുണ്ടുതാനും
പൃഥ്വീനായക! പുരരൊമ്പതുവരിഷവും,
മര്യാദാ പര്‍വ്വതങ്ങളെട്ടുണ്ടെന്നറിയണം,
പര്യായത്തോടു പറഞ്ഞീടുവനവയും ഞാന്‍:
ഇതിന്റെ നടുവിലായ്ച്ചൊല്ലെഴും മഹാമേരു-
വതിന്റെയുയരമോ യോജനനൂറായിരം.
മുകളില്‍ മുപ്പത്തീരായിരം യോജനവഴി
സുഖമേ സമവൃത്തമായിരിപ്പോന്നു താനും
നീളത്തില്‍ പതിനാറായിരം യോജനവഴി
മേളത്തില്‍ കുഴിനാടുണ്ടായിരം മറ്റതെല്ലാം.
ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന മേരുവാം മലതന്റെ-
യങ്ങഹോ വടക്കുണ്ടു മൂന്നു പര്‍വ്വതങ്ങള്‍പോല്‍.
അദ്രികളവ മൂന്നും കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറാ-
മബ്ധികള്‍ രണ്ടിനോടും ചെന്നെത്തിക്കിടക്കുന്നു
മൂന്നിന്നു മേരുവിനോടടുത്തു തെക്കേശൈലം
നീലമാകുന്നിതല്ലോ നടുവില്‍ ശ്വേതമല്ലോ.
ശൃംഗവാനെല്ലാറ്റിലും വടക്കേശ്ശൈലമല്ലോ.
തെക്കുമിങ്ങനെ മൂന്നുമര്യാദാപര്‍വ്വതങ്ങള്‍
വടക്കേതാദിയായിട്ടവറ്റിന്‍പേരും ചൊല്ലാം:-
നിഷധം, ഹേമകൂടം, ഹിമവാനെന്നും ക്രമാല്‍;
അഴകോടധികന്മാര്‍ ചൊല്ലുന്നു നടേനടേ
കിഴക്കുണ്ടൊരു ശൈലം ഗന്ധമാദനമതു;
വടക്കുണ്ടൊരു ശൈലം നിഷധത്തോളം തെക്കും
ഈവണ്ണം തെക്കുവടക്കുണ്ടല്ലോ പടിഞ്ഞാറും
മാല്യവാന്‍ നിഷധനീലങ്ങളോളവുമെടോ!
നീലത്തിന്‍ വടക്കേതു രമ്യകവര്‍ഷം പിന്നെ-
ക്കേളതിന്‍ വടക്കേതു ചൊല്ലെഴും ഹിരണ്മയം;
പിന്നെയങ്ങതിന്‍ വടക്കെതല്ലോ കുരുവര്‍ഷം;
എന്നതിനുടെ തെക്കേതായതു കിമ്പുരുഷം;
ഭൂമീശ! ഹിമവാനുതെക്കു ഭാരതവര്‍ഷം;
ഗന്ധമാദനത്തിനു കിഴക്കേതാകുന്നതു
സന്തതം ഭദ്രാശ്വമാം വര്‍ഷമെന്നരികെടോ!
മാല്യവദ്ഗിരിയുടെ പടിഞ്ഞാറേടം കേതു-
മാലമങ്ങെല്ലാറ്റിനും നടുവിലിളാവൃതം.
ഇച്ചൊന്നപര്‍വ്വതങ്ങളെട്ടുമുണ്ടുയരങ്ങള്‍
നിശ്ചയം പതുപ്പത്തു സഹസ്രം യോജനപോല്‍
വണ്ണവും രണ്ടായിരം യോജനയുണ്ടെന്നല്ലോ.
പുണ്യവാന്മാരാം കാലവേദികള്‍ പറയുന്നു.
ഒമ്പതു വരിഷവും വിസ്താരമൊരുപോലെ
ഒമ്പതിനായിരം യോജനയുണ്ടറിഞ്ഞാലും.
പിന്നെയും മഹാമേരു തനിക്കൂന്നായിട്ടുണ്ടു
മന്നവ! നാലുപാടുമോരോരോ ശൈലേന്ദ്രന്മാര്‍
മന്ദരമെന്നും, മേരുമന്ദരമെന്നും ചെമ്മേ
പിന്നേതു സുപാര്‍ശ്വവും കുമദമെന്നും നാമം
നാലിനുമുണ്ടു പതിനായിരം യോജനകള്‍
ചാലേ വിസ്താരമതിന്മേലോരോ മരങ്ങളും
കിഴക്കേതാദിയായിട്ടവറ്റിന്‍പേരും ചൊല്ലാം.
ഉണ്ടല്ലോതേന്മാവതിനുമ്പിലേതനുക്രമാ‍ല്‍
രണ്ടാമതുട്റ്റന്‍ ഞാവല്‍കടമ്പും പേരാലന്ത്യം
ആയിരത്തൊരുനൂറു യോ‍ജനയുയരുമു-
ണ്ടായതശാഖകളുമത്രയുണെല്ലാറ്റിനും
ചുവടുചുറ്റും നൂറുയോജനയുണ്ടങ്ങെല്ലാം
അവിടെമുകളിണ്ടോരോരോ പൊയ്കകളും;
അവറ്റില്‍ പാലും തേനും ശര്‍ക്കര ശുദ്ധജലം
അവറ്റെസ്സേവിച്ചല്ലോ ഗന്ധര്‍വ്വാദികളെല്ലാം
യോഗങ്ങളൈശ്വര്യങ്ങളെന്നിവയുണ്ടാക്കുന്നു;
ഭാഗധേയത്താല്‍ സര്‍വ്വകാമസിദ്ധിയുമുണ്ടാം
ഉള്‍ത്താരിലത്യാനന്ദസിദ്ധമായ് വിളങ്ങീടും
ഉദ്യാനങ്ങളുമോരോന്നുണ്ടവനാലിന്മേലും
നന്ദനം, ചൈത്രരഥം, ചൊല്ലെഴും വൈഭ്രാജകം
പുണ്യവര്‍ദ്ധനകരം സര്‍വ്വതോഭദ്രമെന്നും
ക്രമത്താലവറ്റിനുനാമങ്ങളിതുകളി-
ലമര്‍ത്ത്യജനം ക്രീഡിച്ചിരിപ്പു നിരന്തരം.
മന്ദരമൂര്‍ദ്ധാവിങ്കല്‍ നിന്നു തേന്മാവിന്‍ഫല-
വൃന്ദങ്ങളെല്ലാം ചില പര്‍വ്വതങ്ങളെപ്പോലെ
വളര്‍ന്നു പഴുത്തുവീണുടഞ്ഞു തകര്‍ന്നുടന്‍
അലിഞ്ഞുകൂടീടുന്ന രസങ്ങളൊന്നിച്ചല്ലോ
തന്നുടെ മുകളില്‍ നിന്നഹോ കിഴക്കോട്ടേ-
ക്കന്വഹമൊഴുകുന്നതരുണോദയനദി;
അതിലേ വെള്ളമനുഭവിക്കനിമിത്തമായ്
അധികം മനോജ്ഞമാം സൌരഭ്യമുണ്ടാകുന്നു;
അചലാത്മജയാകുമീശ്വരീദേവിയോടു-
മനിശമനുചരിച്ചീടിനദേവികള്‍ക്കും.
അവ്വണ്ണം തന്നെമേരുമൂര്‍ദ്ധാവിങ്കല്‍
സര്‍വ്വദാ നില്‍ക്കും ഞാവല്‍ തന്നുടെ പഴങ്ങളും
കേവലമോരോന്നോരോ ഗജങ്ങളോളം പോരും
ആവോളം വളര്‍ന്നുമൂത്തവയും പഴുത്തുടന്‍
വീണുടഞ്ഞൊരുമിച്ചുണ്ടാകുന്ന രസങ്ങളി-
ക്ഷോണിയില്‍ ജംബുനദിയെന്നുള്ള നാമത്തോടും
കൂടവേ തെക്കോട്ടെയ്ക്കായൊഴുകീടുന്നതിരു-
പാടുമുള്ളൊരുമണ്ണുമതിന്റെ രസവുമായ്
ചേര്‍ന്നുണങ്ങീടുന്നേരത്തുണ്ടാകുന്നതു തന്നെ
പ്രാങ്നിഭംജാംബൂനദമെന്ന പൊന്നതിനാലെ
നിത്യവും ദേവാദികളൊക്കെയംഗങ്ങള്‍തോറും
പ്രത്യേകമലങ്കരിച്ചീടുന്നു നിരന്തരം.
പിന്നെയസ്സുപാര്‍ശ്വത്തിന്മേല്‍ നില്‍ക്കും കടമ്പതു-
തന്നുടെ ബാഹുക്കളാംശൃംഗങ്ങളിടതോറും
നിന്നുടന്‍ പൊട്ടിയൊലിച്ചയ്യഞ്ചു ചുറ്റായുള്ള
വിന്ദുക്കള്‍ മധുമയധാരകള്‍ വീണുവീണു
പടിഞ്ഞാറോട്ടു നോക്കിയൊഴുകീടുന്നു നിത്യം
തടഞ്ഞീടാതെ മഹാവാഹിനിപൂരത്തോളം.
അവറ്റെയുപജീവിക്കുന്നവരുടെ മുഖം
നൂറുയോജനവഴി സൌരഭ്യം പരത്തുന്നു.
കദംബവൃക്ഷത്തിന്റെ കോടരത്തിങ്കല്‍ നിന്നു
ജനിക്കകൊണ്ടു കാ‍ദംബരിയാം പേരുണ്ടായി.
കുമുദത്തിങ്കല്‍ ശതവലിശമെന്ന പേരാ-
ലതിന്റെ സ്കന്ധങ്ങളില്‍‌ നിന്നുടനുണ്ടാകുന്നു
പാല്‍‌, തയിര്‍‌, നെയ്യും, ചോറും, പുടവ, പട്ടുകളും
ആഭരണാ, സന, ശയ്യാദികളിവമറ്റും
നദങ്ങളായി വടക്കോട്ടൊഴുകുന്നു നിത്യം;
അതുകോണ്ടനുഭവിച്ചീടിന ജനങ്ങള്‍ക്കു
തളര്‍ച്ച ജരാനരവ്യാധികളാധികളും
ഇളച്ചീടുന്നിതപമൃത്യുക്കളിവയെല്ലാം.
ഇങ്ങിനെ ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന കമലത്തിന്‍‌-
കര്‍ണ്ണികയാകും മഹാമേരുവിന്‍‌ ചുഴലവും
കേസര ഭൂതങ്ങളായ് പര്‍വ്വതം പലതുണ്ടു
വാസവാദികളുടെ ദിക്കുകളിടതോറും
അരികേ മഹാമേരുവാകുമദ്രിക്കു പരി-
സ്തരണമായിട്ടേഴു പര്‍വ്വതമുണ്ടു പിന്നെ
ഉയരം രണ്ടായിരം യോജനയവയെല്ലാം
ഇടവുമത്രതന്നെയുണ്ടേതും കുറയാതെ,
പതിനെണ്ണായിരം യോജന നീളവുമുണ്ട-
ങ്ങതിനൊക്കെയും തെക്കുവടക്കായ്ക്കിഴക്കല്ലോ
ജഠരദേവകൂടപര്‍‌വ്വതവരങ്ങള്‍‌ മ-
ട്ടുടനേ കീഴ്മേലായനീളത്തില്‍ തെക്കാകുന്നു.
കൈലാസകരവീരദ്വയങ്ങള്‍‌ പടിഞ്ഞാറേ
ശൈലങ്ങള്‍‌ നീളം തെക്കുവടക്കായതുപോലെ.
പാവനപാരിയാത്രാഖ്യാചലവരങ്ങള്‍മ-
റ്റവനീപതേ! നീളം കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായ്
ശ്രീശൃംഗമകരങ്ങളിങ്ങനെ പേരായ് നാലു-
ദിശയിങ്കലുമീരണ്ടചലവരങ്ങള്‍ പോല്‍.
ഇങ്ങനെയെല്ലാമലംകൃതമാംമഹാമേരു-
വങ്ങതിന്മുകളിലുണ്ടൊന്‍പതു രാജധാനി;
എന്നതില്‍ നടുവിലേതംബുജോത്ഭവന്‍ തന്നി-
ക്കിന്ദ്രാദിലോകപാലകന്മാര്‍ക്കു മറ്റെല്ലാമൊട്ടും.
ചിത്രമായ് പതിനാറായിരം യോജനവഴി-
വിസ്താരം സമചതുരശ്രമായുള്ളുതാനും;
മൂന്നുലോകവും മുന്നംഭഗവാന്‍ നാരായനന്‍
മൂന്നടിയാക്കിയളന്നീടിനകാലത്തിങ്കല്‍
മേല്പോട്ടേക്കുയര്‍ത്തിയതൃക്കാല്‍ തന്‍‌നഖം കൊണ്ടി-
ട്ടാത്മയോന്യണ്ഡം പിളര്‍ന്നൂടെയങ്ങകം പുക്കു
ബാഹ്യജീവനാധാരഗംഗയെന്നെല്ലാടവും
പാവനകരം പാപശാന്ത്യര്‍ത്ഥം പ്രസിദ്ധയായ്,
ബ്രഹ്മാണ്ഡ കമലനാളാന്താഗ്രേപോയിവീണു
നി‌മ്നമാര്‍‌ഗ്ഗേണ നാലുകൈവഴിയൊഴുകിപ്പോയ്‌
നാലുദിക്കിലും നാലുനാമങ്ങളോടുകൂടി
നാലുസാഗരങ്ങളും പ്രാപിച്ചീടുന്നു നിത്യം.
എന്നതില്‍‌ക്കിഴക്കോട്ടേയ്ക്കൊഴുകുന്നതു സീതാ
ചെന്നുടനിന്ദ്രരാജധാനിതന്‍‌ നടുവേ പോയ്
ഗന്ധമാദനമായ പര്‍വ്വതത്തിന്മേല്‍ വീണു
സിന്ധുവിനോളം ഭദ്രാശ്വാഖ്യമാം വര്‍ഷത്തൂടെ
സന്തതം വേഗേന പോയീടുന്നു തെക്കോട്ടു ചെ-
ന്നന്തകപുരിയുടെ നിത്യവുമതുപോലെ
സമ്പ്രയതാകാരമായളകനന്ദാഖ്യയും
സം‌പ്രതിനിഷധവും ഹേമകൂടവും നേരേ
കടന്നു ഹിമവാന്‍‌ മേല്‍‌ വീണവിടന്നും പിന്നെ
പടര്‍‌ന്നു ചെന്നു ഭാരതാഖ്യമാം വര്‍ഷത്തൂടെ
ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തില്‍‌ക്കൂടുന്നു. പടിഞ്ഞാറേ
ചക്ഷുസ്സാകുന്ന നദിവരുണ രാജ്യത്തൂടെ
പോയുടന്‍‌ മാല്യവാന്റെ മുകളില്‍ വീണു പിന്നെ
പ്പായുന്നു കേതുമാലമാകിയ വര്‍ഷത്തൂടെ
പാരാതെ പടിഞ്ഞാറെ സാഗരം പ്രാപിപ്പോളം.
പാരതില്‍ സോമപുരിയുടെ ഭദ്രയും പിന്നെ-
ക്കേവലം വടക്കോട്ടു നീലശ്വേതങ്ങള്‍ കട-
ന്നാവോളം വേഗത്തോടെ ശൃംഗവാന്തന്മേല്‍ വീണൂ
പോയുടന്‍ കുരുവര്‍ഷത്തൂടെ വാരിധിയോളം
മായമെന്നിയേ നീളെപ്പായുന്നു നിരന്തരം.
ഇങ്ങനെയുള്ള നവഖണ്ഡമീ ജംബുദ്വീപി‌
ലിങ്ങിഹ കര്‍മ്മക്ഷേത്രം ഭാരതമൊന്നേയുള്ളൂ
എന്നതില്‍ പ്രജകള്‍ക്കു കര്‍മ്മഭേദങ്ങള്‍ക്കൊത്ത‌‌‌‌-
വണ്ണമുള്ളനുഭൂതി സര്‍വ്വവും വന്നീടുന്നു
മറ്റുള്ളവര്‍ഷങ്ങളങ്ങെട്ടും കേള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗലോകം
മുറ്റുമങ്ങനുഭവിച്ചുള്ളവര്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും
പുണ്യശേഷങ്ങളനുഭവിപ്പാനായ്ക്കൊണ്ടത്രേ
പുണ്ഡരീകോത്ഭവന്‍ താന്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവറ്റില്‍ പ്രജകള്‍ക്കും പതിനായിരത്താണ്ടെ-
ത്തപസാഭേദമൊഴിഞ്ഞായുസ്സുണ്ടെല്ലാനാളും
പതിനായിരമാനയ്ക്കുള്ള ശക്തിയും പൂണ്ടു
ശതകോടികള്‍ക്കൊക്കും ദേഹകാഠിന്യങ്ങളും
നാരികളൊടുക്കമോരോന്നുടന്‍‌ ഗര്‍ഭിച്ചതില്‍
നാരിയും പുരുഷനും കൂടെയുണ്ടാകുന്താനും.
കാലവും ത്രേതായുഗതുല്യമായെല്ലാ നാളും
പാലിക്കുമല്ലോ ജഗന്നാഥനാം നാരായണന്‍
ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണു ചില മൂര്‍ത്തികളവലംബി-
ച്ചഖില ജനങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കുവോനനുഗ്രഹം
എന്നതിലിളാവൃതമാകിയ വര്‍ഷത്തിങ്കല്‍
ചന്ദ്രശേഖരന്‍ തന്നെ പുരുഷനായിട്ടുള്ളു;
മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരവിടെച്ചെല്ലുന്നില്ല
മുറ്റും പാര്‍വ്വതിദേവി തന്നുടെ ശാപത്തിനാല്‍.
അവിടെപ്പുരുഷന്മാര്‍ ചെല്ലുകില്‍ സ്ത്രീകളായ്പോ-
മതിന്റെ ഹേതു ചൊല്ലും നവമസ്കന്ധത്തിങ്കല്‍;
അവിടെ ശ്രീ പാര്‍വ്വതീദേവിതാനാദിയായു-
ള്ളബലാജനങ്ങളാല്‍ സേവ്യനാം മഹാദേവന്‍
ഹൃദയേ സങ്കര്‍ഷണമൂര്‍ത്തിയെ ബ്‌ഭജിക്കുന്നു,
ഭദ്രാശ്വവര്‍ഷത്തിങ്കല്‍ ധര്‍മ്മദേവന്റെ പുത്രന്‍
നിത്യവും ഭദ്രശ്രവാവാകിയ വിഷ്ണുഭക്തന്‍
സേവിച്ചീടുന്നു ഹയഗ്രീവ മൂര്‍ത്തിയേയല്ലോ;
പ്രഹ്ലാദന്‍ നരസിംഹമൂര്‍ത്തിയെസ്സേവിക്കുന്നു;
മുദിതാത്മനാ ഹരിവര്‍ഷത്തിലിരുന്നല്ലോ
സുഖമേകാമദേവരൂപനായിരിക്കുന്ന
ഭഗവാന്‍ തന്നെക്കേതുമാലമാം വര്‍ഷത്തിങ്കല്‍
നിറഞ്ഞതേജോമയം മാനസഭ്ക്തിപൂര്‍വ്വം
ഇരുന്നു സേവിക്കുന്നു നിത്യവും പ്രജാപതി
തന്നുടെ പുത്രരോടുകൂടെ ശ്രീഭഗവതി
മന്നവ! രാത്രികളില്‍ സ്ത്രീജനത്തോടും പകല്‍
പുരുഷന്മാരോടുകൂടിരുന്നു ഭജിക്കുന്നു,
സംഖ്യയും മുന്നൂറ്ററുപത്താറുണ്ടു വക
അവിടെസ്സുദര്‍ശന തേജസാ ഗര്‍ഭമുണ്ടാ-
യബലാജനങ്ങള്‍ക്കും സ്രവിച്ചീടുന്നു നിത്യം.
പിന്നെരമ്യകത്തില്‍ വൈവസ്വതന്‍ മനുവരന്‍
നന്നായിസ്സേവിക്കുന്നു മത്സ്യമൂര്‍ത്തിയെ ബ്‌ഭക്ത്യാ
അര്യമാവായ പിതൃനായകന്‍ ഹിരണ്മയ-
വരിഷത്തിങ്കല്‍ കൂര്‍മ്മമൂര്‍ത്തിയെസ്സേവിക്കുന്നു
നിത്യവും വരാഹമൂര്‍ത്തിയെസ്സേവിച്ചീടുന്നു
ഉത്തുംഗകുരുക്കളിരുന്നു ഭൂമിദേവി,
ശ്രീരാമന്‍ തന്നെസ്സേവിച്ചീടുന്നു ഹനുമാനും
മാരുതാത്മജന്‍ കിമ്പുരുഷാഖ്യവര്‍ഷത്തിങ്കല്‍
ഭക്തനാം ഹനുമാനും രാഘവന്‍ തന്നെസ്സേവി-
ച്ചത്യന്തം കിമ്പുരുഷയുക്തനായ് വര്‍ത്തിക്കുന്നു.
സാവര്‍ണ്ണികാത്മജഞാനമുപദേശിച്ചീടുവാന്‍
ഭാവിച്ചു വാണീടുന്ന നാരദമുനിശ്രേഷ്ഠന്‍
കേവലം നരനാരായണന്മാര്‍ തമ്മെസ്സേവി-
ച്ചാവിര്‍മ്മോദേന നിത്യം ഭാരതേ വസിക്കുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ള മഹാഭാരതവര്‍ഷത്തിങ്കല്‍
എങ്ങുമുണ്ടസംഖ്യമാഹാത്മ്യങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നോരോ
പുണ്യശൈലങ്ങള്‍ പുണ്യനദികള്‍ പലവിധം;
എണ്ണമില്ലവറ്റിന്റെ മഹിമ ചൊല്ലീടുവാന്‍;
ഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാറ്റിലുമുത്തമം ഭാരതമാം-
ഖണ്ഡമെന്നതു സര്‍വ്വലോകസമ്മതമല്ലോ.
അവിടെജ്ജനിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര്‍ക്കേ മോക്ഷം
വഴിയേ സാധിക്കാവൂ യജ്ഞകര്‍മ്മങ്ങള്‍കൊണ്ടേ.
ഒമ്പതു ഖണ്ഡങ്ങളായിങ്ങനെയിരിക്കുന്ന
ജംബുദ്വീപത്തെച്ചുറ്റി ലവണാംബുധിയുള്ളു
വിസ്താരമതുലക്ഷം യോജനയാകുന്നിതു-
മത്യന്തമതു ചുറ്റിയിരിക്കും പ്ലക്ഷദ്വീപം
വിസ്താരമഹോ! രണ്ടുലക്ഷം യോജനയുണ്ടാം;
തത്രപൊന്മയമായോരത്തിയുണ്ടല്ലോ നില്പൂ
ചിത്രമായ്‌നൂറായിരം യോജനയുയര്‍ന്നുകൊ-
ണ്ടെത്രയും ശോഭിച്ചതിമുഖ്യമാം പ്രഭയോടും;
അതിനാല്‍ പ്ലക്ഷദ്വീപെന്നതിനു പേരായ്‌വന്നി
തവിടേയ്ക്കധിപതിയായഭിഷേകം ചെയ്താന്‍
മകനാമിദ്ധ്മജിഹ്വന്‍ തന്നെയപ്രിയവ്രതന്‍!
സുഖമായാത്മതുല്യമവനം ചെയ്താനവന്‍.
ഇദ്ധ്മജിഹ്വനു മക്കളേഴുപേരാകുന്നിതു
പ്ലക്ഷദ്വീപേഴായ് പകുത്തവനും കൊടുത്താന്‍പോല്‍
ശിവവും, യവസവും, സുഭദ്രം, ശാന്തം, ക്ഷേമം,
ശിവദ, മമൃതവു, മഭയമിവ നാമം.
നാമങ്ങളിവതന്നെയധിപന്മാര്‍ക്കുമെല്ലാം
അഥപുല്ലിംഗങ്ങളായ് പറകെന്നതേയുള്ളു.
അവിടെ ഖണ്ഡങ്ങള്‍ തന്നവധിക്കെല്ലാമോരോ-
രചലവരന്മാരുണ്ടതിരായറിഞ്ഞാലും;
സവിധേ നദികളുമുണ്ടോരോന്നെല്ലാറ്റിനും;
അവനീപതേ! പാര്‍ത്താലധികമത്യത്ഭുതം.
മണികൂടവും വജ്രകൂടവുമിന്ദ്രസേനം
മഹിമ വളര്‍ന്നെഴും ജ്യോതിഷ്മാന്‍ സുപര്‍ണ്ണവും
ഹിരണ്യഷ്ഠീവമേഘമാലയുമിവപേരായ്
ഇരിക്കും സേതു ശൈലവരങ്ങളേഴാകുന്നു.
അരുണരമണിയാംഗിയുമാഗിരസിയും
അരചാ, സാവിത്രി, സുപ്രഭതാ, ഋതംഭരാ;
പിന്നേതുസത്യംഭരാനദികളിവയേഴാ‍-
കുന്നിതു സേതുശൈല നന്ദിനികളായെങ്ങും.
വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ നാലാകുന്നു ഹംസന്മാര്‍ പതംഗന്മാ-
രന്വഹമൂര്‍ദ്ധ്വായന സത്യാംഗന്മാരെന്നെല്ലാം.
ആയിരം സംവത്സരമായുസ്സുണെല്ലാവര്‍ക്കും
ആത്മാവാമാദിത്യനെസ്സേവിച്ചു മേവിടുന്നു.
സൂര്യനായതും നാരായണന്‍ താന്‍ തന്നെ നൂനം
ആര്യനാം മഹാവിഷ്ണുതാനല്ലോ ജഗത്തെല്ലാം
ചില്പുമാനുടെ മഹാമായകളിത്യാദിക
ളപ്പോലെതന്നെ പിന്നെ ദീപുകളഞ്ചിങ്കലും
വര്‍ഷത്തിന്‍ സംഖ്യകളും പുരുഷഗുണങ്ങളും
പരമായുസ്സുഭേദമില്ലെടോ ധരാപതേ!
പ്ലക്ഷദ്വീപിനെച്ചുറ്റിശര്‍ക്കരാംബുധിയുള്ളു.
വിസ്താരമതു രണ്ടുലക്ഷം യോജനതന്നെ.
അതിന്റെ പുറമല്ലോ ശാല്മലമെന്നുപേരാം
യതുമദ്വീപിന്നധിപതിയാം യജ്ഞബാഹു-
തന്നുടെ പുത്രന്മാര്‍ക്കു പകുത്തു കൊടുത്താന്‍‌പോല്‍‌.
എന്നതു സുരോചനം സൌമനസ്യവും ചെമ്മേ
കേട്ടാലും രമണകം ദേവവര്‍ഷവുമതി-
ശ്രേഷ്ഠമാം പാരിഭദ്രമാരാമതാപ്യായനം
ഏഴാമതവിജ്ഞാതമിങ്ങനെ വര്‍ഷനാമം.
ഏഴധിപതികള്‍ക്കുപുല്ലിംഗമായും ചൊല്ലാം.
സ്വരസംശതശൃംഗം, വാമദേവവും, കുന്ദം
പെരിയമുകുന്ദവും, പുഷ്പവര്‍ഷവും, പിന്നെ
സഹസശ്രുതി, യെന്നും പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ക്കുനാമം,
മഹത്വമേറുമനുമതിയും, സിനീ, ബാലി,
പിന്നേതു സരസ്വതി, കുഹുവും രജനിയും
നന്ദയും, രാകാ, നദികള്‍ക്കുപേരിവയെല്ലാം.
വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ശ്രുതിധരന്മാര്‍ വീര്യധരന്മാരും
പിന്നെക്കേള്‍വസുന്ധരന്മാരിഷന്ധരന്മാരും
അവരെല്ലാരും വേദംകൊണ്ടു സോമനെസ്സേവി-
ച്ചവനീപതേ!പരിവര്‍ത്തിച്ചീടുന്നു നിത്യം.
ശാല്മദ്വീപമതുചുഴന്നുപരന്നെഴും
ചൊല്ലെഴും സുരാംബുധിവിസ്താരം നാലുലക്ഷം-
യോജനയതിന്‍പുറമായതുകുശദ്വീപം
യോജന, ലക്ഷമതുമെട്ടുണ്ടു പരപ്പെടോ!
അവിടെയൊരു കുശസ്തംഭമുണ്ടദ്ദിക്കുവിളങ്ങുന്നു
അതിനാല്‍ കുശദ്വീപമതിന്നു പേരായ് വന്നു
മതിമാനായ ഭവാനകമേ ധരിച്ചാലും
അവിടേക്കധിപതി ഹിരണ്യരേതാവുകേ-
ളവനുമേഴുപകുത്തേഴുപുത്രര്‍ക്കു നല്‍കി
പേരുകള്‍ വസുവസുദാനവും ദൃഢരുചി
പാരെഴും നാഭിഗുപ്തമങ്ങേതുസ്തുത്യവ്രതം
വിവിക്തം വാമദേവമെന്നിവവര്‍ഷങ്ങള്‍പോല്‍
ചതുശ്ശ്യംഗവും, ചക്രം, കപിലം, ചിത്രകൂടം,
ദേവാനീകവുമൂര്‍ദ്ധ രോമാവും ദ്രവിണവും
കേവലം സേതുശൈലമേഴിതെന്നറിഞ്ഞാലും.
രസകുല്യയും, മധുകുല്യയും, മിത്രവിന്ദാ,
ശ്രുതവിന്ദയും, ദേവഗര്‍ഭയും, ഘൃതച്യുത,
മന്ത്രമാലയുമിവനദികളേഴാകുന്നു.
സന്തതം കുശലന്മാര്‍ കോവിദന്മാരും പിന്നെ
അഭിയുക്തന്മാര്‍ കുശലന്മാരെന്നിവനാലു-
മഭിധാനങ്ങള്‍ വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ക്കുമെന്നറിഞ്ഞാലും.
കര്‍മ്മകൌശലങ്ങള്‍കൊണ്ടവരുമഗ്നിമയ-
ധരമ്മദേവനെത്തന്നെജയിച്ചു ഭജിക്കുന്നു.
അതിനുപുറം ചുഴന്നിരിക്കും ഘൃതാംബുധി
അതുമുണ്ടെട്ടു ലക്ഷം യോജനപരപ്പെടോ!
അതിനപ്പുറം ക്രൌഞ്ചദ്വീപെന്നു ധരിച്ചാലു-
മതുവിസ്താരം പതിനാറു ലക്ഷം യോജന
അവധി ക്രമേണ വച്ചിരിക്കുമവയെല്ലാം
അവിടെ ക്രൌഞ്ചമെന്ന പര്‍വതമാകുന്നതും
അചലമതു സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ശക്തിയേറ്റി-
ട്ടതിപീഡിതമായിട്ടിരിപ്പൊന്നെന്നാകിലും
ക്ഷീരസാഗരത്തിലെ വാരികൊണ്ടനുദിനം
വാരിധി നാഥന്‍ നനച്ചാവോളം രക്ഷിക്കയാല്‍
പീഡകൂടാതെ മരുവുന്നിതു തരാതരം;
പാഠമായ് ക്രൌഞ്ചദ്വീപെന്നതിനാല്‍ ചൊല്ലീടുന്നു
അദ്ദ്വീപിന്നധിപതിയായതുഘൃതപൃഷ്ഠന്‍‌
പുത്രര്‍ക്കു പകുത്തുതാനൊക്കെവേ കൊടുത്താന്‍പോല്‍‌.
ആമവുമ്മധുരൂഹമ്മേഘപൃഷ്ഠവും കേള്‍‌ സു-
ധാമവും ഭ്രാജിഷ്ഠവും ലോഹിതാര്‍ണ്ണസ്സും തഥാ
പിന്നേതു വനസ്പതിവരിഷമിവയേഴും
എന്നതുപോലെ ശുക്ലം വര്‍ദ്ധമാനവും ചെമ്മേ
ഭോജനമുപബര്‍ഹണാഖ്യവും നന്ദമെന്നും
നന്ദനമെന്നും പിന്നെസ്സര്‍വതോഭദ്രമെന്നും
സേതുശൈലനങ്ങളഭയാമൃതൌഘാര്യകയും
പൂതയാം തീര്‍ത്ഥവതിവൃത്തിരൂപവതിയും
ശുക്ലയും പവിത്രവത്യാഖ്യയുമേഴു നദി
മുഖ്യന്മാര്‍ പുരുഷരുമൃഷഭദ്രവീണന്മാര്‍
ദേവകന്മാരുമിവ വര്‍ണ്ണങ്ങളറിക ഭൂ-
ദേവാദി ചതുര്‍വര്‍ണ്ണമിവിടെയെന്നപോലെ.
ചിന്മയനായ ഭഗവാനെ നാരായണനെ
അഞ്ജലികൊണ്ടു സേവിച്ചീടുന്നിതവര്‍കളും.
അങ്ങനെയുള്ള മഹാ ക്രൌഞ്ചദ്വീപത്തെച്ചുറ്റി-
പൊങ്ങിനിന്നെഴും ക്ഷീരവാരിധി വിളങ്ങുന്നു,
വിസ്താരമതുപതിനാറുലക്ഷം യോജന
ചിത്രമായതിമ്പുറം ശാകദ്വീപതു പിന്നെ
മുപ്പത്തിരണ്ടു ലക്ഷം യോജനവിസ്താരവും
മുല്പാടിങ്ങനുക്രമാല്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്താനും
ശാകമെന്നൊരു വൃക്ഷസൌരഭ്യം പരന്നുള്ള-
താകെയദ്ദ്വീപമതുമൂലമായതു നാമം
അവിടേക്കധിപതിയായുള്ള മേധാതിഥി
അവനി സുതന്മാര്‍ക്കു പകുത്തു നല്‍കീടിനാന്‍.
നാമങ്ങള്‍ പുരോജവവുമ്മനോജവമങ്ങേ
ഭൂമികള്‍ ഭവമാനധൂമ്രാനീകവും പിന്നെ
പാരതു ചിത്രരേഭം ബഹുരൂപവും വിശ്വ-
ധാരവുമിവയേഴു വര്‍ഷങ്ങളാകുന്നതും.
കേവലമധിപതികള്‍ക്കു പുല്ലിംഗങ്ങളു-
മായ് വരുമഭിധാനമെന്നത്രേ ഭേദമുള്ളു;
ഈശാന, മുരുശൃംഗം, ബലഭദ്രവും, ശത-
കേസരം, സഹസ്രസ്രോതാ, ദേവപാലം, പിന്നെ
സേതുശൈലങ്ങള്‍ മഹാനസമെന്നിവയേഴും
ചേതസാ തെളിഞ്ഞു കേട്ടീടുക പുനരിന്നും.
നദികളനഘയുമായുര്‍ദ്ദായെന്നുമങ്ങേ-
തുഭയപൃഷ്ടിയെന്നുമപരാജിതയെന്നും
പിന്നേതു പഞ്ചനദി സഹസ്രസ്രുതിയങ്ങേ
തുന്നതനിജധൃതിയെന്നുമേഴറിഞ്ഞാലും.
വര്‍ണ്ണങ്ങളൃതവ്രതന്മാര്‍; സത്യവ്രതന്മാരും,
പിന്നേതു ദാനവ്രതന്മാരനുവ്രതന്മാരും,
എന്നിവര്‍ വായ്‌വാത്മകനാകുന്ന ഭഗവാനെ-
ത്തന്നെ സേവിപ്പുയമനിയമാദികളാലെ
ശാകദ്വീപതു ചുഴന്നരിക്കും നിത്യം ദധി-
സാഗരം ദ്വിഷോഡശലക്ഷം വിസ്താരത്തൊടും
നീളെയങ്ങതിന്‍‌പുറം പുഷ്കരദ്വീപമതു
കേളറുപത്തിനാലു ലക്ഷം യോജനതന്നെ
വിസ്താരമവിടെപ്പൊന്മയമായിരിപ്പൊരു
പത്മമുണ്ടല്ലോ പതിനായിരമിതളോടും
ബ്രഹ്മാവിന്നിരിപ്പതിന്‍ നടുവിലാകുന്നിതു
തന്മൂലം പുഷ്കരദ്വീപെന്നു പേരുണ്ടായ്‌വന്നു.
അദ്വീപിന്മദ്ധ്യേയൊരു സേതുപര്‍വ്വതം മാന-
സോത്തരമെന്നുണ്ടല്ലോ ലോകൈകപ്രസിദ്ധമായ്;
ഉയരമതുപതിനായിരം യോജനപോല്‍
ഉയരത്തോളം തന്നെ പരപ്പുമുണ്ടുനൂനം.
നാലുദിക്കിലും ലോകപാലന്മാര്‍ നാല്വര്‍ക്കുമു-
ണ്ടാലയങ്ങളുമോരോന്നങ്ങതിന്മുകള്‍ തന്നില്‍.
അങ്ങനെയുള്ള മഹാമാനസോത്തരത്തിന്മേല്‍
എങ്ങുമേ പെരുമാറുമാദിത്യരഥചക്രം
എങ്ങനെയറിയുന്നു മായത്മഹിമകള്‍?
ഇങ്ങനെയുണ്ടുകാണാകുന്നിതു ലോകങ്ങളില്‍.
പിന്നെയദ്വീപിന്നധിപതിയാം വീതിഹോത്രന്‍
തന്നുടെ രമണകനാകിയതനയനും
ധാതകീയാകും പുത്രന്തനിക്കുമൊപ്പമൊപ്പം
പാതിവെവ്വേറെ പകുത്തോരോന്നു നല്‍കീടിനാന്‍.
അവിടെ ബ്രഹ്മാത്മകനാം ഭഗവാനെ മുക്തി
ശിവസാധനമാകുമക്കര്‍മ്മം കൊണ്ടു തന്നെ
ഭക്തിയോടിരുന്നു സേവിക്കുന്നു സകലരും.
പുഷ്കരദ്വീപത്തെയും ചുഴന്നുമരുവുന്നു
ശുദ്ധകീലാലാശയമത്യന്തമതുമുണ്ടു
പുഷ്കരദ്വീപത്തൊടും വിസ്താരമനുക്രമാല്‍
അതിനുപുറം ലോകാലോകപര്‍വ്വതത്തോളം
പ്രതികാഞ്ചന ഭൂമിമാനസവിമോഹനം,
ആദിത്യാദികളുടെ രശ്മികളെല്ലാമൊക്കെ.
സ്സാദരം ലോകാലോകത്തിന്നകത്തടങ്ങീടും
അവ്വണ്ണം വട്ടം കൂടിയുയര്‍ന്നോന്നതു പാര്‍ത്താല്‍
അമ്പതുകോടി തന്നെ യോജനവിസ്താരമാം
ഇക്ഷോണീമണ്ഡലത്തിന്‍ നാലൊന്നുണറിഞ്ഞാലും
ശിക്ഷയാലോകാലോകത്തിന്നകമെന്നുനൂനം.
അങ്ങനെയുള്ള ലോകാലോകമാം ഗിരീന്ദ്രന്മേല്‍
അങ്ങഹോ! ചതുര്‍മ്മുഖന്‍ തന്നുടെ നിയോഗത്താല്‍
നാലുദിക്കിലും നാലുദിഗ്ഗജവരന്മാരും
ആലംബഭൂതന്മാരായ് നില്‍ക്കുന്നോരെന്നു കേള്‍പ്പൂ
നാമങ്ങളൃഷഭനും പുഷ്കരചൂഡനെന്നും
വാമനനെന്നു, മപരാജിതനെന്നും തന്നെ.
ഈവണ്ണം ഭൂവിസ്താരമൊട്ടൊട്ടു ചൊല്ലിപ്പിന്നെ;
കേവലം സ്വര്‍ല്ലോകവും വിസ്താരം തത്തുല്യം പോല്‍.

No comments: