Saturday, January 17, 2009

തൃതീയസ്കന്ധം

വിദുരമൈത്രേയസംവാദം

ചൊല്ലുചൊല്ലെടോ! ശേഷം കഥകള്‍ കിളിപ്പെണ്ണേ!
ചൊല്ലെഴും കിളിമകള്‍ കേട്ടുടനുരചെയ്താള്‍:
സര്‍ ഗ്ഗാദ്യര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പത്തുമെന്നതില്‍ തൃതീയത്തില്‍
സര്‍ ഗ്ഗമായതു ജഗല്‍ കാരണ സംഭൂതിപോല്‍;
കാരണ സംഭൂതിയും മഹത്ത്വത്ത്വോല്പത്തിയും
സാരസാസന പ്രജാപതികളുല്‍പത്തിയും
മൂലമായ് വിദുരമൈത്രേയസംവാദംകൊണ്ടി-
ങ്ങാരംഭിക്കുന്നു, ധാര്‍ത്തരാഷ് ട്രന്മാരഹോമുന്നം
പാര്‍ത്ഥന്മാരോടു വിപരീതമായിരിക്കയാല്‍
ആര്‍ത്തരായ് നശിക്കുമെന്നാലതും കണ്ടീവണ്ണം
പാര്‍ക്കരുതിവിടെയെന്നോര്‍ത്തുതാന്‍ പുറപ്പെട്ടു
പൊയ്ക്കൊണ്ടു തീര്‍ത്തങ്ങളാടീടുവാന്‍ വിദുരരും
ചെന്നവന്‍ പ്രഭാസതീര്ത്ഥാന്തികം പ്രാപിച്ചപ്പോള്‍
മന്നവനരികളെക്കൊന്നുടന്‍ ധര്‍മ്മാത്മജന്‍
രാജ്യത്തെയടക്കിവാണീടിനാനനേകധാ
പൂജ്യനായെന്നുള്ളതു കേട്ടുകൊണ്ടവിടുന്നു
പൊയ്ക്കൊണ്ടാന്‍ തീര്‍ത്ഥങ്ങളാടീടുവാന്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളും
വായ്ക്കുമാനന്ദം പൂണ്ടു സേവിച്ചാനോരോന്നെല്ലാം.
ഭൂപ്രദക്ഷിണവും ചെയ്തീശ്വരാര്‍ത്ഥവും പ്രാര്‍ത്ഥി-
ച്ചാത്മനിസര്‍വ്വം ചേര്‍ത്തു വിശ്വസിച്ചനുദിനം
പുണ്യവാഹിനിയായ കാളിന്ദീതീരത്തിങ്കല്‍
ചെന്നുനിന്നപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കായ് വന്നിതു വൃത്താന്തങ്ങള്‍
മൌസലം കഴിഞ്ഞിതന്നേരമുദ്ധവന്‍ താനും
കംസാരിപദം ധ്യാനിച്ചവിടെച്ചെന്നീടിനാന്‍
തമ്മിലന്യോന്യം കണ്ടു സന്തോഷിച്ചാശ്ലേഷിച്ചു
സമ്മാന സല്ലാപങ്ങള്‍ ചെയ്തിരുന്നീടുന്നേരം
യാദവാന്വയമെല്ലാമൊക്കെവേ നശിച്ചതും
മാധവന്‍ നിജലോകം പ്രാപിച്ച വൃത്താന്തവും
വ്യാകുലാത്മനാ പറഞ്ഞുദ്ധവര്‍ വിദുരരോ-
ടാകവേ കേള്‍പ്പിച്ചു ലോകാധര്‍മ്മപ്രഭാവവും
ചൊല്ലിനോരനന്തരം മല്ലാരി ജഗല്‍പതി
കല്യാണാലയന്‍ തനിക്കാത്മജ്ഞാനാര്‍ത്ഥം പരം
തുല്യ ചേതസാ കനിവോടുപദേശിച്ചുടന്‍
അല്ലല്‍ തീര്‍ത്തരുളിനാനെന്നതും ചൊല്ലീടിനാന്‍
തത്രൈവ തദ്വൃത്താന്തം കേട്ടളവകംതെളി-
ഞ്ഞുത്തമചിത്തന്‍ ക്ഷത്താവുദ്ധവര്‍ തമ്മോടപ്പോള്‍
ഭക്തിപൂണ്ടപേക്ഷിച്ചാനുത്തമശ്ലോകന്‍ ഭവാ-
നുള്‍ത്താരിലുറപ്പിച്ച തത്ത്വജ്ഞാനാര്‍ത്ഥം മമ
ചിത്തകാമ്പുണരുമാറിങ്ങുപദേശിക്കണം
മര്‍ത്യ ജന്മത്തിന്‍ ഫലം സിദ്ധിപ്പാനനുഗ്രഹാല്‍.
സത്വരമേവം വിദുരോക്തികള്‍ കേള്‍ക്കായപ്പോള്‍
സ്നിഗ്ദ്ധ ചേതസാ മുഹുരുദ്ധവരുരചെയ്താന്‍
ഞാനതിനേതും യോഗ്യനല്ലെന്നോടരുള്‍ ചെയ്താല്‍
ആനന്ദാംബുധികൃഷ്ണനിങ്ങു പണ്ട റിയിച്ചാന്‍;
മാമകം മഹത്തത്ത്വാദ്യങ്ങള്‍ ശ്രീമൈത്രേയങ്ക-
ലാമവന്‍ തന്നെ സ്സേവിച്ചാലുടനെല്ലാം കേള്‍ക്കാം;
നീയിതു ചെയ്കെ ന്നു ചൊന്നതു കേട്ടകം തെളി-
ഞ്ഞായര്‍ കോന്‍ കൃപയെങ്കലുണ്ടെന്നതുറച്ചവന്‍
ശ്രീമൈത്രേയനെത്തിരഞ്ഞീടുമ്പോള്‍ ഗംഗാദ്വാരേ
മാമുനീന്ദ്രനെക്കണ്ടു വന്ദിച്ചു പൂജിച്ചുടന്‍
ചോദിച്ചാന്‍ ഭഗവല്‍ സൂക്ഷ്മാത്മതത്ത്വാര്‍ത്ഥത്തെയും
താദൃശമായ ജഗല്‍ സര്‍ ഗ്ഗാദ്യങ്ങളുമെല്ലാം
നിന്തിരുവടിയരുള്‍ചെയ്യണം കേള്‍ക്കാമെങ്കില്‍
അന്തരാനന്ദം വലര്‍ന്നന്ധത്വം നീങ്ങും വണ്ണം.
തല്‍ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ കേട്ടു മൈത്രേയന്‍ മഹത്തത്ത്വാ-
ദ്യുല്പത്തികളും ബ്രഹ്മാണ്ഡോല്പത്തിഭേദങ്ങളും
ചില് പുമാന്‍ ബ്രഹ്മാണ്ഡൈകചൈതന്യരൂപേണസ-
ങ്കല്പിതേന്ദ്രിയ വിഷയാത്മകനാകുന്നതും.
വിപ്രാദി വര്‍ ഗ്ഗങ്ങളും ദൈവതമയങ്ങള്‍ സര്‍-
വ്വോല്പത്തിസ്ഥിത്യാദിലോകൈക സംസ്ഥാനങ്ങളും
കാലഭേദങ്ങള്‍ കര്‍മ്മഭേദങ്ങളും പക്രമ-
മൂലങ്ങളെല്ലാമറിവാനുടന്‍ ഭാഗവതം
ദേശികപരമ്പരയോടുകൂടവേ തെളി-
ഞ്ഞാശയാനന്ദ സാധ്യമാദരാലരുള്‍ചെയ്താന്‍:-
‘ലോകങ്ങള്‍ക്കാധാരഭൂതാത്മകന്‍ നാരായണ-
നേകൈകാംശാത്മാക്കളായിങ്ങവതരിച്ചതില്‍
ശ്രീസനല്‍കുമാരനോടാദിയില്‍ സങ്കര്‍ഷണന്‍
ഭാസുരാത്മനാകേള്‍പ്പിച്ചീടിനാന്‍ ഭാഗവതം
താനതു സാംഖ്യായനനായ് ക്കൊണ്ടു വൈധാത്രനും
മാനസാനന്ദം വളര്‍ത്താദരാലുരചെയ്താന്‍:
ശ്രീപരാശരനു സാംഖ്യായനനുരുള്‍ ചെയ്താന്‍
ശ്രീപരാശരനെനിക്കും പുനരതുപോലെ
സാദരമരുള്‍ ചെയ്താനിപ്രകാരേണ നിന-
ക്കാദിയേ ചൊല്ലിത്തരാ’മെന്നുടന്‍ മൈത്രേയനും
പാദജനെന്നാകിലും ദിവ്യനാം വിദുരരോ-
ടാദരാലേതും മടിയാതെ താനരുള്‍ ചെയ്താന്‍
ശ്രീഭാഗവതം ‘മുന്നമാദിനായകന്‍ തന്റെ
നാഭിപങ്കജത്തിലുല്പന്നനാം ചതുര്മ്മുഖന്‍
തന്നുടെ മൂലം ഗ്രഹിയാഞ്ഞു താന്‍ പരിഭ്രമി-
ച്ചന്വേഷിച്ചനേകായിരം ദിവ്യ സംവത്സരം
നിന്നുഴനേറ്റം വലഞ്ഞെത്രയും വിഷണ്ണനായ്
ഖിന്നനായ് ക്കമലമൂലത്തെയുമറിയാതെ
സംഭ്രമിച്ചീടുംകാലമേകാത്മാജഗന്മയന്‍
തമ്പുരാനല്പം പ്രസാദിക്കയാല്‍ നിജതത്ത്വം
സമ്പ്രതി ഹൃദി തെളിവോടുണര്‍ന്നതും ഭക്ത്യാ
കമ്പമെന്നിയേ സേവിച്ചാനന്ദസമന്വിതം
കാലമൊട്ടേറെ കഴിഞ്ഞീടിനോരനന്തരം
ഭൂലോകപാലനായോരാദിനായകനെയും
കാണായ് വന്നിതു കിരീടായുതാര്‍ക്കവല്‍ പ്രഭം
നാനാദിഗ് വ്യാപ്തം ബഹുലാനന്ദകരപദം
ശ്രീവത്സവക്ഷോദേശം ശംഖചക്രാബ്ജഗദാ-
ദ്യായുധാവൃതം പീതവാസസം ജഗന്നാഥം
ഹാരകേയൂരകടകാംഗുലീയകപരി-
ഷ്കാരശോഭിതം നീലനീരദകളേബരം
ശേഷശായിനം തെളിവോടു കണ്ടുണ്ടായസ-
ന്തോഷചേതസാ കൂപ്പിസ്തുതിച്ചാന്‍ പലതരം
വേദാന്ത വാക്യാര്‍ത്ഥസാരങ്ങളാല്‍ സ്തുതനായ
നാഥനും പ്രസാദിച്ചു നല്‍കിനാനുഗ്രഹം
ധാതാവു ജഗല്‍ സൃഷ്ടി ചെയ്തരുളിനാന്‍ നിജ-
ജാതപങ്കജ ബ്രഹ്മാണ്ഡോദരേ മായാമയേ.’ (കഥ ചുരുക്കത്തില്‍)