Sunday, February 22, 2009

കപിലവാസുദേവന്‍ ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനോപദേശം

സാമോദമേവം കേട്ടു സൃഷ്ടിഭേദങ്ങള്‍ കേള്‍പ്പാന്‍
മോദേന ചോദിച്ചൊരു വിദുരന്‍ തന്നോടപ്പോള്‍
ശ്രീമൈത്രേയനും സര്‍വസൃഷ്ടിഭേദങ്ങളെല്ലാം
സാമോദം കപിലാവതാരാന്തമരുള്‍ ചെയ്താന്‍.
തല്‍ പ്രബന്ധങ്ങളെല്ലാമെങ്ങനെ പറയുന്നു?
സുപ്രബോധേന ഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലെന്നാകിലും
കര്‍ദ്ദമന്‍ തപസ്സു ചെയ്തേറ്റവും പ്രസാദിപ്പി-
ച്ചുത്തമ പുരുഷാനുഗ്രഹത്തെസ്സിദ്ധിച്ചുടന്‍
ചിത്ത സന്തുഷ്ട്യാ വാഴുങ്കാലത്തു മനുപുത്രി
മുഗ്ദ്ധരൂപിണിദേവഹൂതിയാം കന്യാരത്നം
തത്സമനായുള്ളോരു മര്‍ത്ത്യനു നല്‍കീടുവാന്‍
ഇത്രി ലോകത്തിങ്കലാരുള്ളതെന്നനേകം നാള്‍
നീളവേ തിരഞ്ഞു കണ്ടീടിന മുനീന്ദ്രന്നു
വ്രീളലോചന തന്നെ നല്‍കുവനെന്നോര്‍ത്തപ്പോള്‍
ചീളെന്നു തേര്‍ മേലേറ്റിക്കൊണ്ടു പോയങ്ങു ചെന്നു
വാളേലുമ്മിഴിയാളെക്കൊടുത്താന്‍ സ്വായം ഭുവന്‍.
താനതിമോദം പൂണ്ടു കര്‍ദ്ദമനവളെയും
സാനന്ദം വിവാഹം ചെയ്താനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നാള്‍
ശുശ്രൂഷാദികളായ സൌജന്യഗുണങ്ങള്‍ക-
ണ്ടച്ഛമാനസനായ കര്‍ദ്ദമന്‍ പ്രസാദത്താല്‍
ലബ്ധമാം വിമാനമാരൌഹ്യലോകേഷുനട-
ന്നെത്രയുമാനന്ദിച്ചു ഭര്‍ത്രാ സാ മുഗ്ദാംഗിയും.
അക്കാലമവള്‍ പെറ്റിട്ടൊമ്പതു മകളരും
ചൊല്‍ക്കൊണ്ട കപിലനാം മാമുനെ പ്രവരനും
പൃത്ഥ്വിയിലുളവായാരെന്നതില്‍ പെണ്ണുങ്ങളെ
സത്വരം മരീചിമുഖ്യന്മാര്‍ കൈക്കൊണ്ടീടിനാര്‍
ശ്രീകപിലാഖ്യന്‍ തപോനിഷ്ഠയാപരബ്രഹ്മ-
യോഗാനന്ദവും ചേര്‍ന്നു മേവിനാനനുദിനം
അങ്ങനെ ചെല്ലും കാലം കര്‍ദ്ദമന്‍ നിവൃത്തനാ-
യങ്ങതി സുഖപരമാത്മാനം ചേര്‍ന്നീടിനാന്‍.
എന്നതിനനന്തരം താപസിദേവഹൂതി
ചെന്നു നന്ദനനായ കപിലാശ്രമം പുക്കാള്‍.
വന്ദിച്ചു സല്‍കാരം ചെയ്തിരുത്തിയിരിക്കുമ്പോള്‍
ചോദിച്ചാള്‍ മകനോടു ‘നല്ലതെന്തെനിക്കിനി-
ശ്ശോ കത്യാഗാര്‍ത്ഥം ബന്ധമോക്ഷത്തെ വരുത്തുവാന്‍?
ഞാനെന്തു ചെയ്യേണ്ടുന്നതെങ്ങനെവേണ്ടൂ പര-
മാനന്ദസാദ്ധ്യം പറഞ്ഞീടുനീ മടിയാതെ.’
മാതാവിങ്ങനെ ചോദിച്ചന്നേരം കപിലനും
പ്രീതനായതിനുടനുത്തരം ചൊല്ലീടിനാന്‍:-
‘നിത്യമിശ്ശരീരസബന്ധഭാവത്താല്‍ ബന്ധം
തത്ര തദ്വിരക്തിവന്നാത്മാഭിരമൃത്വത്താല്‍
മുക്തിയും മനോജയവുമുണ്ടെങ്കില്‍ സദ്യോഗത്താല്‍
ഭക്തിയും ഭവിക്കുന്നു മര്‍ത്യയോനികള്‍ക്കെല്ലാം
നിശ്ചയം മനസ്സതില്‍ കാരണമെല്ലാറ്റിനും;
സച്ചിദാത്മാനന്ദസംസിദ്ധ്യര്‍ത്ഥം പുരുഷാര്‍ത്ഥം.’
ഇത്ഥമാത്മജന്‍ വചനങ്ങളെ ശ്രുത്വാപി സം-
ഭക്തയാം തപസ്വിനിതാനഥ ചോദ്യം ചെയ്താള്‍:-
‘ഭകതി ലക്ഷണങ്ങളും യോഗലക്ഷണങ്ങളും
ഒക്കെനീ വഴിപോലെ വിസ്തരാല്‍ ചൊല്ലീടണം.’
‘ചൊല്ലുവാനെങ്കില്‍ ഭക്തി സാത്വികിയല്ലോ മുഖ്യ-
കല്യാണമോടു ചേര്‍ന്നു യോഗമായതു മോക്ഷം
തത്സ്വയം പ്രകൃത്യാം കാലാത്മാവാം പരമാത്മാ-
ചിത്സ്വയം ജ്യോതിര്‍ ഭാവാനന്ദ സംരതിയാലെ
വീര്യമാശ്രയമായിട്ടുണ്ടായി മഹത്തത്ത്വം
കാര്യമായതിലഹങ്കാരമെന്നറിയണം;
വൈകാരം രാജസം താമസമെന്നേവം മൂന്നു-
ഭാഗമായ് നില്‍ക്കും മായാജാതങ്ങള്‍ ഭൂതങ്ങള്‍ പോല്‍
അതിങ്കല്‍ നിന്നുണ്ടായി ചതുര്‍ വ്വിംശതി താത്ത്വ-
മതിങ്കേന്നുളവായി ഭ്രഹ്മാണ്ഡ വിരാഡംഗം;
അതിന്നു ചൈതന്യമാകുന്നതു പരബ്രഹ്മം;
അതുമായയായോഗമാത്മസംഭിന്നങ്ങളും
അങ്ങനെ വര്‍ത്തിക്കുന്ന മായയാ ജഗത്തെല്ലാം
ഇങ്ങനെ പരിഭ്രമിച്ചീടുന്നു സംസാരാബ്ധൌ.
എന്നതില്‍ മനോജയം വന്നു കൂടൂകിലപ്പോള്‍
തന്നുടെ മൂലം പരമാത്മാനം പ്രാപിച്ചീടാം.
ആത്മയോഗത്തിനെളുതല്ലല്ലോ വിചാരിച്ചാ-
ലാത്മാവാം നാരായണധ്യാനത്തെച്ചൊല്ലാമല്ലോ
ഇന്ദ്രനീലാഭം പരമിന്ദിരാമനോഹരം
ചന്ദ്രികാമൃദുസ്മിത സുന്ദര മുഖാംബുജം
കുണ്ഡലമകരസുബിംബിതവിലാസ കൃദ്-
ഗണ്ഡമണ്ഡലം നാസാതുംഗമംഗലപ്രഭം
പങ്കാജാരുണനേത്രം കൌസ്തുഭവന മാലാ-
ദ്യങ്കിത ശ്രീവത്സ വക്ഷോദേശം ചതുര്‍ബുജം
ശംഖചക്രാബ്ജഗദാദ്യായുധാദ്യലംകൃതം
പങ്കര്‍ജമകള്‍ നിവാസാലയം പീതാബരം
നാഭിപങ്കജം പാദപത്മമാനന്ദപ്രദം
ശോഭിതലലാടോര്‍ദ്ധ്വപുണ്ഡ്രകമളകാഭം
ഹാരകേയൂര കിരീടാംഗുലീയ കകാഞ്ചി-
ചാരുസര്‍പ്പാലം കൃത ശോഭിത കളേബരം
ധ്യാനതല്‍പ്പരന്മാര്‍ക്കു നിത്യവുമകക്കാമ്പില്‍
മാനസാനന്ദം വളര്‍ന്നീടുന്നു സദാകാലം
ലോഹിതപ്രഭങ്ങളാം നേത്രരാജസ ഗുണാ-
ദീഹയാ ഭാഗവതാനുഗ്രഹം സൃഷ്ടിക്കയോ
കേവലം ചെയ്യുന്ന, തത്യാനന്ദസ്മിതമായ
ധാവ ള്യാകാര സാത്വികത്തിനാലതുതന്നെ
പാലനം ചെയ്യുന്നിതോ, സന്തതം നീലാളക-
ജാലതാമസഗുണാലന്വഹമവരുടെ
മാലെഴും പരിതാപസംഹാരം ചെയ്യുന്നിതോ?
ലീലാകാലമേ പുനരെന്നെല്ലാം തോന്നും വണ്ണം
വേലകള്‍ മായാവിലാസങ്ങളെത്രയും ചിത്രം!
പാലന പാരായണനാത്മാവാം നാരായണന്‍
വേദാന്തപ്പൊരുളായ ദിവ്യരൂപാംഗങ്ങളെ
പാദാദികേശാന്ത തന്മാനസമുറപ്പോളം
ശീലിച്ചുകൊള്ളെന്നാകിലെത്രയുമത്യുത്തമം;
വേലയില്ലനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലെളുതല്ലോ
ഓരോ രംഗങ്ങള്‍ ചിത്തതാരിംഗലുറപ്പിച്ചാല്‍
പാരാതെ മറ്റേതുങ്കലാക്കുമ്പോളതുപിന്നെ
മാനസം തന്നില്‍ കിടക്കായ്കില്‍ മറ്റതേ പോരൂ
നേരേ പിന്നെയും മേന്മേലവ്വണ്ണം തന്നെ പോരും.
പാദപങ്കജം പീതവാസസം നാഭി പദ് മം
സൂദരബന്ധം ബ്രഹ്മാണ്ഡോദയ ജഠരാഭം
ശ്രീവത്സവക്ഷോദേശം കൌസ്തുഭവന മാലാ-
ശോഭിത ഗളസ്ഥലം പാണികള്‍ മുഖപദ് മം
നേത്രങ്ങളളകങ്ങള്‍ കുണ്ഡല ദ്വന്ദങ്ങളും
ഊര്‍ദ്ധ്വപുണ്ഡ്രവും കിരീടാന്തമിങ്ങനെതന്നെ
തന്നുടെ മനസ്സുറപ്പോളവും കൂടെക്കൂടെ
പിന്നെയും പിന്നെയും മേന്മേലനുദിനം നിത്യം
ധ്യാനിച്ചു മനക്കാമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നേരം
താനെ വന്നുറച്ചീടും ഭക്തിയുമിളകാതെ;
ഭക്തിയുണ്ടായാല്‍ പിന്നെ മുക്തിയും വന്നീടുന്നു.
ഭക്തിയും ചതുര്‍വ്വിധമുണ്ടല്ലോ ചൊല്ലീടുവന്‍
താമസിരജസിയും സാത്വികി ഗുണാതീത;
സാമാന്യം രണ്ടു രണ്ടു മോക്ഷദായിനികള്‍ പോല്‍.
എന്നതില്‍ ഗുണാതീത വന്നുദിച്ചീടുന്നാകില്‍
തന്നുടെ മനക്കാമ്പിലിച്ഛയില്ലെന്നാകിലും
തന്നീടും കോക്ഷം സ്വധര്‍മ്മേണ നിസ്പൃഹന്നതു
വന്നുകൂടീടുമവന്‍ തന്നോടു മഹിമയും;
മറ്റൊരു പുരുഷനില്ലെന്നു ചൊല്ലുന്നു വേദം
കുറ്റമില്ലവനൊന്നുകൊണ്ടു മങ്ങൊരേടത്തും.
ഭക്തിയില്ലാത പുരുഷാധമന്മാര്‍ക്കോരോരോ
സക്തികള്‍ കൊണ്ടു സംസാരത്തിന്‍ ബന്ധവുമുണ്ടാം
അത്യന്തം ദുഃഖാത്മകം സംസാരമെന്നാകിലും
ചിത്തത്തില്‍ മായാവശാലങ്ങതിലപേക്ഷിക്കും
തൃഷ്ണയും നിമിത്തമായുള്‍ത്താരിലറിഞ്ഞീടും
തൃഷ്ണകൂടാതെയുമുണ്ടാകുന്ന കര്‍മ്മങ്ങളാല്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗവും നരകവും വന്നുകൂടീടുന്നു പോല്‍.
ഒക്കെ രണ്ടിലുമങ്ങു സുഖങ്ങളിടതോറും
അപ്പൊഴോ സുഖം നിരൂപിച്ചതിലപേക്ഷിക്കും
ഉള്‍പ്പൂവിലതുകൊണ്ടു രാഗങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു;
പുണ്യപാപങ്ങള്‍ രണ്ടും കര്‍മ്മഭേദങ്ങളാലേ
വന്നുകൂടീടും നൂനം സംസാരഭ്രമണത്താല്‍.
പാപത്താല്‍ മൃതികാലേ യമദണ്ഡവും മനു-
പ്രാപിക്കും നരകവും ഗര്‍ഭഗനാകുന്നവന്‍
വേദനപൂണ്ടു കിടക്കുന്നേരം തത്ത്വജ്ഞാനം
സാധിച്ചു ഭഗവത്സേവാരതനാകുന്നേരം
മാസങ്ങള്‍ തികഞ്ഞുടന്‍ ജാതനായ് വരും പിന്നെ
മാതാവാലനുദിനം രക്ഷിക്കും പിതാവാലും
അങ്ങനെ ദേഹം പോഷിച്ചോരോരോ വിഷയങ്ങള്‍
സംഗിച്ചു കര്‍മ്മങ്ങളെച്ചെയ്തു ചെയ്തനുദിനം
കര്‍മ്മനീതികള്‍ക്കൊത്തവണ്ണമേ ഗതിഭേദം,
കര്‍മ്മങ്ങള്‍ സംസാരത്തില്‍ വന്നനുഭവിക്കുന്നു
എന്നെല്ലാമിരിക്കുമ്പോള്‍ ഭക്തികൊണ്ടൊഴിഞ്ഞുമ-
റ്റൊന്നിനാല്‍ പുരുഷാര്‍ത്ഥം സാധിക്കാവോന്നല്ലല്ലോ
നിര്‍ണ്ണയ” മെന്നിത്യാദി മാതാവോടരുള്‍ ചെയ്തു
നിര്‍ണ്ണയം വരുംവണ്ണമാത്മതത്ത്വാര്‍ത്ഥത്തെയും
തന്നിലാമ്മാറു കാട്ടിക്കൊടുത്തു തെളിയിപ്പി-
ച്ചന്യൂനാനന്ദം വളര്‍ത്തഞ്ജ്സാ രമിപ്പിച്ചാല്‍
വന്നീടുന്നതു തന്നെ നിത്യവും ശീലിച്ചാത്മ-
സന്നിധൌ സര്‍വം സമര്‍പ്പിപ്പവനപ്പോള്‍ മോക്ഷം
പിന്നെയങ്ങധോഗതിവന്നു കൂടായും വണ്ണം
എന്നെല്ലാമനുനയിച്ചയച്ചാന്‍ മാതാവിനെ
തന്മകന്‍ തനിക്കാത്മജ്ഞാനാര്‍ത്ഥം ഗ്രഹിപ്പിച്ച-
തമ്മയും തെളിഞ്ഞു കണ്ടാനന്ദവിവശനായ്
നന്ദനനാശീര്‍വാദംചെയ്തനുജ്ഞയും കൊണ്ടു
നിന്നു വന്ദിച്ചു നിജദേഹാദിഭ്രമങ്ങളും
നിര്‍മ്മായമുപേക്ഷിച്ചു സന്മയം പരബ്രഹ്മം
അംബര സമം സര്‍വാര്‍ത്ഥേഷു കണ്ടുണര്‍വ്വോടെ
ലോകേഷു നീളെ നടന്നാനന്ദാത്മാനം ചേര്‍ന്നു
ശോകനാശനമായ സംസാരമോക്ഷത്തേയും
സാധിച്ചാളെന്നെല്ലാം ചൊല്ലും തൃതീയത്താലുടന്‍
ബോധിപ്പിച്ചിതു സംക്ഷേപിച്ചുടന്‍ കിളിപ്പെണ്ണും. --------------- കഥാസംഗ്രഹം

ശ്രീമഹാഭാഗവതം
തൃതീയസ്കന്ധം സമാപ്തം